Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tillgänglighetsdelegationen lämnar förslag om bland annat en utökad vårdgaranti

Publicerad

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården överlämnar slutbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) till regeringen. Delegationen föreslår bland annat en utökad vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och omfattar fler patientgrupper.

Ladda ner:

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti. Utredningens förslag innebär en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och som är mer relevant för fler patientgrupper, exempelvis patienter med kroniska sjukdomar. Bland annat föreslås att vårdgarantin utvidgas så att den omfattar alla medicinska bedömningar i primärvården. I dag gäller vårdgarantin endast nya besvär eller oväntade eller kraftiga förändringar av tidigare kända hälsoproblem, vilket riskerar att missgynna patienter med långvariga eller kroniska sjukdomar.

Utredningen föreslår också justering av en tidsgräns som anges i vårdgarantin för primärvården. Tidsgränsen för medicinsk bedömning föreslås förlängs från tre dagar till sju dagar. Därtill föreslås att undersökningar och behandlingar ska omfattas av vårdgarantin och ges inom 60 respektive 90 dagar. Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti föreslås även utökas så att utomlänspatienter som listat sig hos en vårdcentral i regionen omfattas av vårdgarantin inom primärvården.

För specialiserad vård föreslår utredningen att tidsgränsen för medicinsk bedömning skärps från dagens 90 dagar till 60 dagar. Vidare föreslås att undersökningar ska omfattas av vårdgarantin och ges inom 60 dagar.

Utredningen föreslår även att regionerna inom 14 dagar ska informera patienten om när viss vård ska ges. Detta förslag gäller såväl primärvård som specialiserad vård.

Patienten ska ges bättre förutsättningar till delaktighet i sin vård

För att främja patientens förutsättningar att kunna vara delaktig i sin vård föreslår utredningen flera nya bestämmelser i patientlagen. Bland annat föreslås en ny bestämmelse i patientlagen som innebär krav på att patienten ska informeras om vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. Utredningen föreslår även att patienten ska få information samlat och digitalt och att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd med patienten.

Fler satsningar på forskning och kompetensförsörjning

Utredningen lämnar även bedömningar på områdena kompetensförsörjning, utbildning, forskning och utveckling för att stödja utvecklingen mot en mer nära och tillgänglig vård. Bland annat menar utredningen att staten bör stödja universitet att i samverkan med regioner utveckla och etablera regionaliserad läkarutbildning samt ge ett permanent stöd till de som infört regionaliserad läkarutbildning. Den menar också att regeringen bör tillsätta ett tioårigt Nationellt samverkansprogram för forskning och utveckling för nära vård vid Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och ett tioårigt Nationellt program för primärvårdsforskning med fokus på allmänmedicin vid Vetenskapsrådet.

Regeringen kommer nu att skicka betänkandet på remiss.

Den nationella vårdgarantin idag

Dagens vårdgaranti reglerar inom vilka tidsgränser en patient ska erbjudas kontakt, medicinsk bedömning, besök och planerad vård. Enligt den nationella vårdgarantin ska patienten bland annat få en medicinsk bedömning inom tre dagar från första kontakten med primärvården, ett första besök i specialiserad vård inom 90 dagar och påbörjad behandling i specialiserad vård inom 90 dagar från det att en läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal beslutat om behandlingen. Vårdgarantin reglerar inte om vård alls ska ges, vilken vård som ska ges eller kvaliteten på vården som ska ges.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.