Pressmeddelande från Socialdepartementet

Proposition om stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

Publicerad

Regeringen vill att möjligheten för personer i behov av hjälp med egenvård ska förbättras. Förslag om lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans vid behov av egenvård presenterades i en lagrådsremiss i mars. Nu går regeringen vidare och lägger fram en proposition.

– Detta är en del av den största satsningen på personlig assistans sedan LSS infördes. Det handlar om att höja livskvaliteten och underlätta vardagen för både dem med stora vårdbehov och deras anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren.

I propositionen föreslås att det ska införas ett nytt grundläggande behov som avser egenvård på grund av vissa medicinska tillstånd. Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv, eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa, ska ge rätt till personlig assistans. Det kan handla om situationer där den enskilde direkt behöver akut hjälp med hantering av medicinteknisk utrustning, göra avvägningar avseende dosering av läkemedel eller uppmärksamma tecken på krampanfall vid grav epilepsi.

Regeringen bedömer att 200 personer kommer att kunna få rätt till assistans för det nya grundläggande behovet.

Regeringen föreslår vidare att en egenvårdslag införs. Med egenvård avses enligt definitionen i lagen en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan.

Det införs också en ny bestämmelse om att hälso- och sjukvården ska ta särskild hänsyn när vård ska ges till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Vården ska ges på ett sätt som bidrar till den enskildes möjlighet att kunna leva som andra.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot