Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya lagförslag ger fondbolag större flexibilitet och tydligare regler

Publicerad

Finansdepartementet har idag skickat en promemoria på remiss med förslag som bland annat ska öka flexibiliteten vid delning av fonder. Förslagen innebär att Finansinspektionen ges möjlighet att besluta att en delning av en fond får genomföras tidigare än den annars gällande tidsfristen om tre månader från dagen för inspektionens beslut.

Enligt nuvarande bestämmelser får ett fondbolag, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en värdepappersfond i två eller flera delar. En delning får genomföras tidigast tre månader från dagen för Finansinspektionens beslut. Motsvarande regler gäller för specialfonder. Såväl coronapandemin som Rysslands invasion av Ukraina visar på vikten av att aktörer på fondmarknaden kan hantera snabbt uppkomna och ovanliga situationer. Förslagen ger en ökad flexibilitet när det gäller tidsåtgången vid delning av fonder vilket kan vara i fondandelsägarnas intresse.

- Det är bra att fondbolag och Finansinspektionen får ytterligare verktyg för att kunna hantera oväntade och brådskande situationer på finansmarknaden. Det kan gynna fondandelsägarna, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Promemorian innehåller även förslag som förtydligar för fondbolag och vissa andra fondförvaltare och distributörer vilka krav som gäller vid framtagande av faktablad för fonder när nya EU-regler om faktablad nu ska börja tillämpas. Förslagen i denna del syftar till att säkerställa att företagen inte ska behöva tillhandahålla – och investerare inte behöva få – två olika faktablad för en och samma fond.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg