Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lansering av det nationella HVB-registret

Publicerad

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har på regeringens uppdrag utvecklat ett nationellt register över HVB, stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Registret innehåller övergripande information om verksamhet och utförare, samt viss information om beslut som IVO fattat om det specifika boendet efter genomförd tillsyn.

– Tryggheten för placerade barn och unga är en högt prioriterad fråga för regeringen. Det nya HVB-registret blir ett viktigt verktyg för att underlätta arbetet inför placeringar och för att också möjliggöra en bättre uppföljning, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen gav 2021 IVO i uppdrag att upprätta och tillgängliggöra ett nationellt register över både privata och offentliga HVB, inklusive särskilda ungdomshem (SiS-hem), samt stödboenden för barn och unga. Registret, som kallas IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden, ska bidra till att förenkla kommuners placeringar samt minska risken för att placering sker på ett olämpligt boende. IVO:s tillsyn över de aktuella boendeformerna omfattar regelbundna inspektioner minst en gång per år. 

Bakgrunden till regeringens initiativ är de brister som uppmärksammats inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är angeläget att kommunerna har god kännedom om verksamheten innan placeringar genomförs för att bland annat undvika att barn och unga placeras där det har framkommit missförhållanden. Att noga följa och stödja de barn som omhändertagits för samhällsvård är en av den sociala barn- och ungdomsvårdens viktigaste uppgifter.

I registret finns samtliga aktiva boenden med tillstånd och anmäld verksamhet registrerade, cirka 875 stycken HVB, stödboenden och SiS-hem, varav cirka 560 stycken är HVB. För närvarande har ca 40 kommuner anslutits till tjänsten och ytterligare 18 anmält intresse. Intentionen är också att registret ska vidareutvecklas och tillgängliggöra ytterligare information i framtiden.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot