Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En jämnare fördelning av boendeplatser över landet

Publicerad

Regeringen vill att boende­platser för skydds­behövande som kommer till Sverige med stöd av mass­flykts­direktivet fördelas jämnare över landet, enligt en proposi­tion som beslutades i dag.

I syfte att åstad­komma en jämnare fördelning av boende­platser över landet för personer som kommer till Sverige med stöd av EU:s mass­flykts­direktiv föreslår regeringen flera lag­ändringar.

Prop. 2021/22:250 Åtgärder för en jämnare fördel­ning av boende för vissa skydds­behövande

– Mottagandet ska ske med kontroll, under ordnade former och med en jämn fördel­ning över hela landet. Vi ska inte till­baka till 2015 då en del kom­muner fick ta ett mycket stort ansvar, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

I proposi­tionen föreslås bland annat att:

  • Lagen om mot­tagande av asyl­sökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård åt asyl­sökande m.fl. ska gälla från den tidpunkt då utlän­ningen ansöker om till­fälligt skydd enligt mass­flykts­direktivet i Sverige.
  • Migrations­verket ska få anvisa en kommun att ordna boendet för personer som får uppe­hålls­tillstånd med tillfälligt skydd enligt mass­flykts­direktivet, samtidigt som Migrations­verket behåller huvud­ansvaret för mot­tagandet.
  • Kommunerna ges behörighet att anordna boenden för dessa personer.

Kommunerna kommer att få ersätt­ning för att anordna boenden.

Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock
Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz