Pressmeddelande från Socialdepartementet

Användning av hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

Publicerad

Regeringen vill utreda hur möjligheterna till så kallad sekundäranvändning av hälsodata kan utökas. Med hälsodata avses personuppgifter om hälsotillstånd. Syftet är att stärka bland annat forskning, innovation och utveckling och i förlängningen också enskilda patienters hälso- och sjukvård.

– Det händer just nu oerhört mycket inom den datadrivna hälso- och sjukvården. Det är viktigt att lagstiftning och infrastruktur hänger med. Med ökad sekundäranvändning av hälsodata kan till exempel forskning och innovation inom precisionsmedicin stöttas, för ännu mer avancerade och pricksäkra diagnoser och behandlingar, säger socialminister Lena Hallengren.

Sekundäranvändning av hälsodata innebär att personuppgifter som samlats in för ett särskilt ändamål kan användas även för ett annat ändamål. Till exempel kan mängder insamlade hälsodata analyseras och på så sätt stötta sjukvården med beslut som ska baseras på bästa möjliga kunskap och information.

I dag finns det svårigheter för forskare, offentlig förvaltning och delar av hälso- och sjukvården att dela hälsodata. Hur hälsodata får delas är ofta beroende av bland annat geografisk hemvist för den patient som datan avser, och offentliga aktörer, till exempel vårdinrättningar eller institutioner, är begränsade till att använda insamlad hälsodata för deras respektive ansvarsområde. Här behöver dagens regelverk ses över för ökad användning av data, samtidigt som enskilda patienters integritet säkras.

I utredningens uppdrag ingår att bland annat analysera vilka möjligheter som idag finns för sekundäranvändning av hälsodata från flera individer för vård och behandling av andra. Utredaren ska också analysera möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata från hälso- och sjukvården för till exempel forskning, utveckling och innovation. Om det behövs ska utredaren lämna nödvändiga författningsförslag. Utredaren ska redogöra för bland annat integritets- och informationssäkerhetsaspekter i samtliga analyser och förslag.

Regeringen utser juristen Katarina Nyström till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 september 2023. 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot