Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag för att förbättra primärvårdens stöd till personer med psykisk ohälsa

Publicerad

Vård- och hälsocentralers arbete för att ge stöd till patienter med psykisk ohälsa behöver förbättras. Socialstyrelsen får i uppdrag att följa och stödja omställningen till en god och nära vård för att förbättra primärvårdens omhändertagande av psykisk ohälsa, så att fler patienter söker sig till primärvården i första hand. I uppdraget ingår även att synliggöra patienternas och personalen behov.

– Psykisk ohälsa är ett växande problem och fler behöver få hjälp i ett tidigare skede. Vårdcentralerna har en central roll i detta eftersom det är dit man i första hand vänder sig för att söka vård. Därför är detta uppdrag viktigt – att följa upp och främja omställningen till en god och nära vård när det gäller psykisk ohälsa, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att främja, följa och stödja omställningen till en god och nära vård för att förbättra primärvårdens omhändertagande av psykisk ohälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Särskilt fokus ska vara på hälsofrämjande arbetssätt. Insatserna ska utveckla vården och säkerställa en god kvalitet i mötet med patienten.

Myndigheten ska även följa upp och bedöma effekterna av primärvårdens omhändertagande av psykisk hälsa, samt hur primärvården främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa och suicid. I uppdraget ingår att synliggöra patienternas och personalens perspektiv. Socialstyrelsen ska också säkerställa att de insatser som genomförs inom uppdraget synkroniseras med de uppdrag som myndigheten i övrigt har inom området psykisk hälsa och suicidprevention samt inom andra närliggande områden.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2025.

Omställningen till god och nära vård

Regeringen har beslutat om rad åtgärder för att stärka omställningen till den nära vården. Målet med omställningen är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienten ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. Primärvården har en central roll i hälso- och sjukvårdssystemet eftersom det är dit patienten i första hand förväntas vända sig för att få en bedömning, behandling, remiss eller hänvisning till specialistsjukvården. Detta gäller också vid psykisk ohälsa.

Regeringen har gett Socialstyrelsen flera uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med omställningen. Socialstyrelsen har bland annat fått i uppdrag att genomföra insatser för att främja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård, uppdrag att stärka stödet till den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, samt att utveckla uppföljningen av primärvården och av omställningen till en mer nära vård.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström