Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar 2022 års ekonomiska vårproposition

Publicerad

I dag överlämnar regeringen 2022 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2022. I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge lägger regeringen fram en budget för att stärka Sverige med både omedelbara insatser och långsiktigt arbete mot samhällsproblemen.

Ladda ner:

Rysslands invasion av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Regeringen fortsätter det arbete som pågått sedan krigets början för att stötta Ukraina, vidta sanktioner mot Ryssland och stärka Sverige. Ett starkare Sverige kräver också en fortsatt långsiktig kamp mot samhällsproblemen. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten åtgärder för sammanlagt 31,4 miljarder kronor, vilket tillsammans med de extraändringsbudgetar som riksdagen beslutat sedan mars i år och riksdagens utskottsinitiativ om stöd till Ukraina uppgår till totalt 35,4 miljarder kronor för att stärka Sverige och stötta Ukraina.

– Regeringen lägger nu fram en budget för att stärka Sverige, säger finansminister Mikael Damberg. Vi fortsätter den största utbyggnaden av det militära försvaret sedan andra världskriget och rustar upp samhällets skyddsvallar med stärkt civil beredskap och stärkt välfärd. Vi skyndar på omställningen till fossilfria bränslen för säkerheten, jobben och klimatet. Vi lindrar även krigets ekonomiska konsekvenser för svenska hushåll och företag.

Åtgärder för att stärka Sverige

Förstärkning av Sveriges totalförsvar

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det är viktigt att Sveriges försvarsförmåga stärks på kort sikt och att upprustningen kan ske i snabbare takt. Anslagen till det militära försvaret har därför ökats.  Regeringen lämnar nu även förslag om att stärka det civila försvaret. Åtgärderna ska bland annat bidra till att stärka kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar samt stärka befolkningsskyddet genom upprustning av skyddsrum och varningssystem. Vår militära och civila beredskap är ömsesidigt beroende.

Stöd till Ukraina och insatser för ett ordnat mottagande i hela landet

Sverige ger både ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina. Stöd har också lämnats till Ukrainas väpnade styrkor i form av ekonomiska bidrag och försvarsmateriel. Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep Finland 1939. Sverige har tillsammans med övriga medlemsstater i EU infört omfattande sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen. I en osäker tid står medlemsstaterna starka tillsammans.

Många människor har tvingats fly från Ukraina på grund av Rysslands invasion. Människor söker sig främst till angränsande länder men många reser även till Sverige. Kapaciteten i det svenska mottagningssystemet har därför på kort tid utökats och regeringen avsätter av det skälet kraftigt ökade medel för att den nya situationen ska kunna hanteras. Regeringen föreslår även ett tillfälligt extra stöd till de kommuner som tar ansvar för mottagandet. Mottagandet ska ske genom en jämnare fördelning mellan kommuner i hela landet. För att stötta de viktiga insatser som görs av ideella organisationer föreslås att de tillförs ytterligare medel.

Lindra konsekvenser för svenska hushåll och företag

Svenska folket har den senaste tiden drabbats av ökade priser, inte minst på livsmedel, drivmedel och el. Dessa prisökningar kan inte kompenseras fullt ut, men för att mildra de ekonomiska konsekvenserna har regeringen presenterat ett åtgärdspaket med kompensation för höga priser på el och drivmedel samt sänkt skatt på drivmedel. För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi införs dessutom en tillfällig höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer.

Efter förslag från regeringen har en modifierad version av elpriskompensationen förlängts med ytterligare en månad för elabonnenter i södra och mellersta Sverige för att stötta de hushåll som drabbas av höga elpriser.

Den senaste tiden har även priser på viktiga insatsvaror i lantbruket stigit. Regeringen föreslår därför ett tillfälligt stöd, riktat till växthusodlingsföretag och gris- och fjäderfäsektorerna, samt en tillfällig skattesänkning på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk.

Bryta segregationen

Regeringen kommer vända på varje sten för att tränga tillbaka våld och brottslighet, och bryta segregationen. Fler människor ska komma i arbete och bli en del av samhällsgemenskapen. Regeringen arbetar för att införa etableringsjobb under första halvåret 2022 enligt förslag från arbetsmarknadens parter för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska få ett jobb och därav etablera sig på arbetsmarknaden. För att främja införandet föreslår regeringen ett särskilt tillskott till Arbetsförmedlingen.

Skapa jobb genom att driva på klimatomställningen

Beroendet av fossila bränslen är i längden klimatmässigt ohållbart och kan utgöra en säkerhetspolitisk risk. Sverige ligger långt fram i klimatomställningen, tack vare omfattande gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder för att skynda på klimatomställningen och skapa gröna jobb, bland annat genom en förstärkt miljökompensation för att öka järnvägens konkurrenskraft och bidra till att godstransporter flyttas från väg till järnväg. Försäljningen av antalet bilar som är berättigade till klimatbonus har ökat mer än vad som tidigare beräknats och för att bibehålla den höga omställningstakten i elektrifieringen av transportsektorn föreslår regeringen att klimatbonusen tillförs mer medel.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och säkerställa trygga försäkringar och pensioner

Behovet och betydelsen av en stark välfärd har framhävts av pandemin. Regeringen föreslår därför ett särskilt tillskott för att öka kapaciteten i hälso- och sjukvården, bland annat genom att öka antalet vårdplatser, anställa fler i vården, till exempel sjuksköterskor, och förbättra arbetsmiljön. Därutöver genomförs flera insatser för att stärka krisberedskap och det civila försvaret i hälso- och sjukvården.

Alla som jobbar och bygger Sverige ska ha trygga socialförsäkringar och framtida pensioner. Det handlar om respekt för dem som varit med och byggt vårt land. För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det sämst ställt föreslår regeringen ett garantitillägg som innebär att omkring en halv miljon pensionärer får 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Detta är särskilt viktigt när priserna stiger. Totalt kommer drygt en miljon pensionärer få förstärkt ekonomi från och med augusti 2022.

Fortsatt hantering av pandemin

Regeringen och riksdagen har vidtagit ett stort antal åtgärder för att hantera pandemin och dess konsekvenser. Regeringen föreslår ytterligare medel för att hantera pandemin framåt, men också för att hantera kostnader som uppkommit under den höga smittspridningen under början av året. Det handlar bland annat om att säkerställa att alla, vid behov, ska kunna få en fjärde vaccindos. Totalt har nästan 600 miljarder kronor skjutits till med anledning av pandemin och den ekonomiska återstarten.

Svensk ekonomi visar motståndskraft och läget på arbetsmarknaden förbättras

Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila. Men Rysslands invasion av Ukraina skapar osäkerhet och bedöms få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet, samtidigt bedöms inflationen bli högre. Svensk ekonomi är dock motståndskraftig tack vare starka offentliga finanser.

Läget på arbetsmarknaden har tydligt förbättrats och sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin bröt ut. Fler behöver den ekonomiska trygghet och självständighet som ett arbete ger. Alla som kan arbeta ska arbeta.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg