Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen inför kunskapscertifikat efter intensivåret

Publicerad

För att det ska gå snabbare för nyanlända att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa intensivåret från april 2021. Regeringen har nu beslutat att Arbetsförmedlingen ska kunna utfärda ett kunskapscertifikat till deltagarna efter ett avslutat intensivår.

-Intensivåret är en viktig insats för att fler nyanlända snabbare ska komma ut i arbete. Inte minst är det viktigt för utrikes födda kvinnors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden I februari 2022 hade intensivåret 860 deltagare, 48 procent av deltagarna var kvinnor och 52 procent män, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att Arbetsförmedlingen får möjlighet att utfärda ett kunskapscertifikat efter ett avslutat intensivår. Arbetsförmedlingen får även rätt att besluta om vilka krav på språk- och yrkeskunskaper som ska vara uppfyllda för att ett kunskapscertifikat ska utfärdas.

För att få kunskapscertifikat krävs att den nyanlände:

  • deltagit i etableringsprogrammet,
  • deltagit i språkintensiva och arbetsplatsnära insatser under minst ett år och,
  • uppnått grundläggande kunskaper i det svenska språket och tillgodogjort sig yrkeskunskaper i ett visst yrke eller en viss bransch.

De första deltagarna som kan bli aktuella att få kunskapscertifikat kommer ha genomgått intensivåret den 15 april 2022.

Förordningsändringen trädde i kraft den 1 mars
2022.

Fakta om Intensivåret

Regeringen gav Arbetsförmedlingen den 14 oktober 2020 i uppdrag att införa ett intensivår inom etableringsprogrammet (A2020/02108). Enligt uppdraget ska nyanlända kvinnor och män från och med den 15 april 2021 kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår. I uppdraget framgår att Arbetsförmedlingen ska säkerställa att insatserna i sig och intensivåret som helhet är mätbara, så att de kan följas upp och utvärderas både av Arbetsförmedlingen själva och av någon annan aktör. Insatserna ska även kunna mätas utifrån könsuppdelad statistik.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein