Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny biobankslag ska underlätta forskning och vård

Publicerad

Regeringen beslutar om en lagrådsremiss där man föreslår att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. Genom det nya lagförslaget från regeringen främjas forskning och vård när onödig administration minskar, samtidigt som skyddet för provgivare behålls.

– Biobanker är viktiga för forskningen och för vården, bland annat när det gäller sjukdomar som cancer. Den nuvarande biobankslagen är snart tjugo år gammal och den behöver uppdateras, säger socialminister Lena Hallengren.

En biobank är en samling prover som tagits från människa eller foster och som samlas in, analyseras, förvaras och tillgängliggörs för olika ändamål, så som vård eller forskning. I Sveriges biobanker finns över 150 miljoner sparade prover i 338 olika biobanker. De största biobankerna finns inom regionerna där uppskattningsvis 90 % av alla biobanksprover i Sverige finns lagrade. 95 procent av alla prover sparas för vårdändamål. Typexempel är cancerprover som sparas för att kunna analyseras senare, exempelvis vid återfall. 

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny biobankslag som ska minska vårdens och forskningens administration och kostnader, utan att skyddet för provgivaren minskar. Även den nya lagen ska reglera hur identifierbart humanbiologiskt material, så kallade prover, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Lagens tillämpningsområde utökas genom att dess bestämmelser ska tillämpas direkt på identifierbara prover som samlas in, bevaras eller används för vård, forskning eller produktframställning, eller för utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för sådana verksamheter. Genom förslaget tydliggörs att andra lagar inte generellt ska ha företräde framför biobankslagen.

Samtycke till att samla in och bevara prover för provgivarens vård eller behandling ska inte krävas om patienten har samtyckt till vård eller behandling enligt patientlagen eller tandvårdslagen, och fått viss information enligt biobankslagen. För information och samtycke till provhantering för forskning ska i huvudsak Etikprövningsmyndighetens eller Överklagandenämnden för etikprövnings prövning gälla. Reglerna om tillgängliggörande av prover utanför biobanken tydliggörs och en ny möjlighet att skicka prover för viss åtgärd, införs. Det generella förbudet mot att förvara prover utomlands tas bort.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz