Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Grönt ljus för elnätsinvestering på 8,4 miljarder kronor

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät tillåtelse att investera 8,4 miljarder kronor i elnätsinvesteringar och kraftstationer längs kusten i Norrland. Investeringarna syftar till att öka kapaciteten i stamnätet för att snabbare kunna möta det nya och mycket stora effektbehov som kommer från industrin i området. Investeringarna gör det även möjligt att ansluta ny vindkraft.

– Det pågår en grön industriell revolution i norra Sverige, då behöver vi både mer elproduktion och mer överföringskapacitet. För att möta industriernas behov och nå klimatmålen behöver elnätet byggas ut i en mycket snabb takt. Regeringen ger nu Svenska kraftnät klartecken att arbeta vidare med investeringar för en snabbare utbyggnad av kraftnätet längs Norrlandskusten, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

– Det finns stora förfrågningar från industrier såväl som från vindkraft som gör att vi behöver förstärka nätet i norra Sverige. Industrierna behöver kapacitet snabbt. Därför har vi valt att initiera pilotprojekt för att nå målet om att halvera ledtiderna. Paket Norrlandskusten är ett av dem, säger Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör för Affärsverket Svenska Kraftnät

En av punkterna i regeringens nationella strategi för elektrifiering är kortare ledtider och proaktivt arbete för att effektivt kunna bygga ut elnätet. Regeringen ger därför Affärsverket svenska kraftnät ett investeringsbemyndigande för myndighetens åtgärdspaket Fossilfritt Norrland – Norrlandskusten.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen

Bakgrund:

Svenska kraftnät har i en framställning den 11 januari 2022 begärt regeringens bemyndigande att genomföra aktuell investering. Nya investeringsprojekt hos Svenska kraftnät vars beräknade totalvärde överstiger 400 miljoner kronor ska enligt myndighetens regleringsbrev
prövas av regeringen.

Av framställningen framgår att Svenska kraftnäts åtgärdspaket, Fossilfritt övre Norrland – Norrlandskusten, har utformats som en pilot för att arbeta mot kortare ledtider i investeringsprocesserna och snabbare tillgodose de stora effektbehov som finns utmed Norrlandskusten.

Åtgärdspaketet omfattar att Svenska kraftnät bygger två nya systemförstärkande 400 kV ledningar i sträckningarna Letsi–Svartbyn, Högnäs–Stornorrfors samt förstärker och moderniserar sträckningen Svartbyn– Keminmaa. Vidare ingår även tre 400 kV stationer: Högnäs 2, Hertsön och Svartbyn 2 samt 400 kV anslutningsledningar i sträckningarna Svartbyn– Hertsön och Högnäs–Högnäs 2.

Åtgärderna ingår som en del av Svenska kraftnäts investeringsprojekt längs Norrlandskusten men finns inte med i Svenska kraftnäts verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan.