En halv miljard för en stärkt sjukvård genom fler vårdplatser

Publicerad

Regeringen fortsätter att stärka Sverige och rusta hälso- och sjukvården så att den fungerar i både vardag och i kris. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten 2022 att 500 miljoner kronor avsätts för att öka vårdens kapacitet. Resurserna ska användas till att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön, så att antalet vårdplatser kan öka.

– Regeringen lägger fram en budget för att stärka Sverige. I osäkra tider är det än viktigare att svenska folket vet att välfärden går att lita på. Därför fortsätter vi arbetet med att ta tillbaka kontrollen över välfärden och stärka vår motståndskraft genom att skjuta till ytterligare resurser till sjukvården, säger finansminister Mikael Damberg.

– Svensk sjukvård behöver en större kostym. Vi behöver fler vårdplatser och en mer utbyggd primärvård. Tillgången på personal med rätt kompetens – och deras rätt till bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor – är avgörande, säger socialminister Lena Hallengren.

Idag är situationen ansträngd på flera sjukhus och det råder brist på vårdplatser. Det förekommer för ofta att det vårdas fler patienter än det finns ordinarie vårdplatser till. En förutsättning för att utöka antalet vårdplatser är fler sjuksköterskor. För att kunna rekrytera och behålla personal spelar arbetsförhållanden och arbetsmiljö en viktig roll. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten för 2022 att 500 miljoner kronor avsätts för att öka kapaciteten i vården. Medlen kommer att kunna användas till att anställa fler sjuksköterskor och att genomföra insatser för att förbättra arbetsmiljön för att på så sätt skapa fler vårdplatser.

Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina visar på vikten av att stärka välfärden och samhällets beredskap. Regeringen har ökat anslagen till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen och gjort historiska satsningar för att stärka välfärdens resurser. Sedan mandatperiodens början har regeringen bland annat höjt de generella statsbidragen till regioner och kommuner permanent med 22,5 miljarder kronor.  Att stärka den demokratiska kontrollen över välfärden är en förutsättning för en bra beredskap och en hög motståndskraft.

Regeringens satsningar under 2022 för att öka hälso- och sjukvårdens kapacitet

Regeringen har tidigare beslutat om en rad åtgärder för att öka hälso- och sjukvårdens kapacitet under 2022.

  • Sedan mandatperiodens början har regeringen bland annat höjt de generella statsbidragen till regioner och kommuner permanent med 22,5 miljarder kronor.
  • Den 17 februari 2022 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 423 miljoner kronor till regionerna för arbetet med att öka antalet vårdplatser.
  • Den 3 mars 2022 fick Socialstyrelsen även i uppdrag att bland annat analysera och föreslå mål- och riktvärden avseende antal vårdplatser och beläggningsgrad, inklusive särskilda mål för intensivvården.
  • Regeringen avsätter också årligen cirka 3 miljarder kronor riktat till den nära vården med primärvården som nav.
  • Regeringen har avsatt medel för att öka antalet utbildningsplatser och 250 miljoner kronor har avsatts 2022 för att bidra till att öka antalet praktikplatser (platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU) för sjuksköterskestudenter så att fler kan examineras och börja arbeta i hälso- och sjukvården.
  • Regeringen har avsatt cirka 2 miljarder kronor för goda förutsättningar på arbetsplatserna.
  • Regeringen har även avsatt 500 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska samt 100 miljoner kronor för insatser för utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som kommer att lämnas över till riksdagen för beslut den 19 april 2022. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.