Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tillväxtverket ska bistå med insatser vid varsel och omställning

Publicerad

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att bistå regioner och kommuner vid varsel och omställning i näringslivet 2022–2024. Uppdraget syftar till att ytterligare stärka regioners och kommuners beredskap vid varsel, omställning, företagsetableringar och företagsexpansioner liksom deras kapacitet att hantera konsekvenserna av dessa.

– Regioners och kommuners insatser är viktiga såväl vid varsel som vid företagsetableringar och annan omställning. Uppdraget till Tillväxtverket syftar till att stödja dem i deras arbete, men också till att insatser på nationell, regional och lokal nivå kompletterar varandra så att de tillsammans kan bidra till en hållbar regional utveckling i hela landet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Tillväxtverket ska inom ramen för uppdraget bidra med kunskap, finansiering och nätverk. Tillväxtverket ska även bistå med operativt stöd till kommuner och regioner där myndigheten ser behov av sådant. Uppdraget ska samordnas med myndighetens övriga arbete för att främja hållbar regional utveckling och näringslivsutveckling och genomföras i nära dialog med regionerna och Gotlands kommun liksom med Arbetsförmedlingen, länsstyrelser i berörda län och andra berörda aktörer.

Tillväxtverket ska årligen senast den sista mars delredovisa sitt arbete med uppdraget. Tillväxtverket ska slutredovisa sitt arbete med uppdraget den sista mars 2025.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.