Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Stabila och långsiktiga villkor för elnäten – regeringen tar första steget för att genomföra elektrifieringsstrategin

Publicerad

Regeringen har beslutat om proposition för att genomföra elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet. Det är av central betydelse för att bland annat skapa förutsättningar för bättre nätkapacitet och därmed i förlängningen bidra till lägre kostnader för elkunderna.

– En viktig del i regeringens elektrifieringsstrategi är att anpassa regleringar för framtida elbehov och samtidigt hålla priserna nere för elanvändare. De förslag som regeringen nu lämnar till riksdagen innebär att det blir enklare och tydligare för både producenter och användare av el att verka på elmarknaden, samtidigt som förutsättningar skapas för utbyggnad av mindre produktionsanläggningar, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Elmarknadsdirektivets syfte är att fastställa gemensamma regler för produktion, överföring, distribution, energilagring och leverans av el, samt bestämmelser om konsumentskydd. Syftet är att skapa verkligt integrerade, konkurrensutsatta, konsumentorienterade, flexibla, rättvisa och transparenta elmarknader inom EU. Bestämmelserna ska även leda till att kvarstående hinder för den inre marknaden för el tas bort.

Att elmarknadsdirektivet genomförs är av central betydelse bland annat för att skapa förutsättningar för att förbättra nätkapaciteten och därmed i förlängningen bidra till lägre kostnader för elkunderna, vilket också lyfts i regeringens elektrifieringsstrategi.

Elmarknaden ska också enligt propositionen anpassas till de nya förutsättningar som en mer decentraliserad produktion av el från förnybara källor, till exempel i vissa fall avgiftsfri anslutning av mikroproduktionsanläggningar, och utfasning av fossila bränslen medför.

I proposition föreslås även att elnätsbolagen vartannat år ska ta fram en nätutvecklingsplan som ska underlätta verksamhet gällande nätflexibilitet.

Förslagen väntas både förbättra nätkapaciteten och i förlängningen bidra till lägre kostnader för elkunderna.

Propositionen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen

Fakta om flexibilitet:

Flexibilitet eller efterfrågeflexibilitet är förmågan att flytta energianvändningen till tider som gynnar elsystemet genom att svara på marknadens prissignaler, exempelvis genom att minska sin förbrukning när elnätet är hårt belastat, eller att öka förbrukningen när elpriset är lågt till följd av god tillgång till förnybar elproduktion.