Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beviljar bearbetningskoncession för Kallak K nr 1

Publicerad

Regeringen har beslutat att bevilja det svenskregistrerade bolaget Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession för Kallak K nr 1. För beslutet har regeringen ställt upp långtgående och unika villkor som bolaget ska följa för att motverka störningar på renskötseln. Efterlevnaden av villkoren är en förutsättning för bearbetningskoncessionen och för eventuella kommande tillstånd.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Det sökande bolaget Jokkmokk Iron Mines AB lämnade redan den 25 april 2013 in en ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun. Det aktuella förvaltningsärendet kom in till och har beretts av Regeringskansliet sedan 2017. Fyndigheten är känd av SGU sedan mitten av 1900-talet och klassas som Sveriges största kända obrutna fyndighet av så kallad kvartsbandad järnmalm med en malm av hög kvalitet. I dagsläget finns bara ett fåtal kända fyndigheter av järnmalm kvar i Sverige som kan klassas som ekonomiskt brytvärda.

En bearbetningskoncession avgör i huvudsak vem som har rätt att utvinna de mineral som finns i området. Regeringen har även avgjort frågan om riksintresse i området, vilket hänsköts till regeringens avgörande av Bergmästaren.

Ett koncessionsbeslut ska förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen. De villkor som ställs upp i det aktuella ärendet är långtgående och unika villkor som bolaget ska följa noga. Det gör vi för att så långt det är möjligt motverka negativ påverkan på renskötseln

Bolagets ansökan omfattar område för gruvbrytning och områden för anläggningar nödvändiga för driften av en gruva. Regeringen har bedömt att ansökan uppnår lagkrav och att det därmed inte varit nödvändigt för bolaget att ytterligare komplettera eller utvidga sin ansökan.

Regeringen har bedömt att riksintresseutpekandena, om rennäring respektive värdefulla mineral, varit riktiga. Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet och en ekonomisk verksamhet. Staten har ett övergripande ansvar för att rennäringen kan fortleva som en del av den levande samiska kulturen. Därför ställer regeringen också upp unika och långtgående villkor:

 1. Bolaget ska utöver vad som anges i detta beslut, i fråga om försiktighetsmått, skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder, nyttja marken i enlighet med vad som angivits i ansökan med bilagor och kompletteringar samt vad bolaget i övrigt har åtagit sig i detta ärende.   
 2. Anläggningsarbeten till följd av nyttjande av koncessionen ska ske under perioder då minsta möjliga negativa påverkan uppstår för den pågående renskötseln i omgivande områden. 
 3. Koncessionsområdet ska ta så lite mark i anspråk som möjligt. I möjligaste mån ska påverkanpå flyttleder för renar undvikas. Vid nyttjandet av koncessionen ska bolaget i övrigt se till att minsta möjliga negativa påverkan uppstår när flyttlederna och till koncessionsområdet angränsande betesområden nyttjas. 
 4. Vid nyttjande av koncessionen ska Jåhkågasska tjiellde samebys merkostnader till följd av påverkan på möjligheten att nyttja flyttleder för renar och renbete ersättas. Fastställande av ersättning och prövning av eventuella tvister om ersättning följer minerallagens bestämmelser. 
 5. Om Jåhkågasska tjiellde sameby, trots åtgärder för att möjliggöra rådande renflytt, har behov av lastbilstransporter av sina renar förbi koncessionsområdet ska bolaget bekosta sådana transporter.
 6. Bolaget ska etablera skyddsstängsel, skyddsvallar eller andra anläggningar för att minimera risker för olyckor med renar inom koncessionsområdet. Anläggningarna ska utformas för att möjliggöra säkra övergångar för renar genom eller förbi koncessionsområdet. 
 7. Bolaget ska årligen göra en uppföljning av konsekvenserna för rennäringen av nyttjandet av koncessionen och redovisa denna till bergmästaren, Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län.
 8. Bolaget ska löpande samråda med Jåhkågasska tjiellde, Sirges och Tuorpon samebyar i syfte att klarlägga behovet av åtgärder och resurser för att uppfylla villkor 1-7 samt i övrigt för att motverka störningar på renskötseln. Samrådet ska genomföras i syfte att uppnå samförstånd med samebyarna och dokumenteras. Bolaget ska årligen rapportera genomförda samråd till Sametinget, Länsstyrelsen i Norrbotten och bergmästaren. Bergmästaren ska efter samrådet ta ställning till om det finns behov av ändrade villkor enligt 6 kap. 4 § minerallagen.
 9. Bolaget ska vid nyttjandet av koncessionen föra en dialog med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket i syfte att säkerställa att nödvändig hänsyn tas till Laponias status som världsarv. 
 10. Bolaget ska, efter avslutad verksamhet, se till att koncessionsområdet återställs så att marken åter kan nyttjas för rennäring. En plan för efterbehandling ska utarbetas i samråd med berörda samebyar i ett tidigt skede av gruvverksamheten och uppdateras löpande.   
 11. Bolaget ska till bergmästaren ställa en ekonomisk säkerhet om 1 000 000 kronor. Säkerheten ska ställas senast när anmälan om påbörjad gruvdrift enligt 57 § mineralförordningen (1992:285) sker.  
 12. För det fall sökanden avser att nyttja koncessionen till att ansöka om ett tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet inom koncessionsområdet så ska sådan ansökan inkludera en In-Depth Impact Assessment genomförd enligt principerna i IUCN World Heritage Advice Note on Environmental Assessment, som dessförinnan har översänts till Världsarvscentret vid Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

När bearbetningskoncession nu meddelats behöver bolaget söka miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Därefter återstår prövningar enligt plan- och bygglagen, markanvisning enligt minerallagen och även andra tillstånd, till exempel enligt väglagen, innan en gruva kan öppnas.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord