Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare utsökningsförfaranden som kan bidra till arbetet mot organiserad brottslighet

Publicerad

Utökade möjlig­heter till utmät­ning på distans när polisen påträffar egendom i sin verk­samhet, det är ett av förslagen i en lagråds­remiss som regeringen har beslutat i dag.

Kronofogde­myndig­heten behöver ända­måls­enliga verktyg för att utreda om en skuldsatt person har egendom som kan utmätas. Regeringen föreslår därför lag­ändringar som bland annat inne­bär utökade möjlig­heter till distans­­utmätning och i övrigt under­lättar för Krono­fogde­myndig­hetens arbete.

Lagrådsremiss: Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

– Det ska bli enklare för Krono­fogde­myndig­heten att ta hjälp av Polis­myndig­heten för att utmäta tillgångar, när polisen påträffar egendom till exempel hos personer som ägnar sig åt organi­serad brotts­lighet, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

– Det här är en välkom­men förstärk­ning av Krono­fogde­myndig­hetens verktyg. Fler skulder kan bli betalda snabbare och genom det kan förtroendet för utsök­nings­förfarandet öka, säger finans­minister Mikael Damberg.

I lagråds­remissen föreslås följande:

  • Förbättrade möjlig­heter att genomföra utmätning på distans när Polis­­myndigheten påträffar egendom i sin verksamhet.
  • En skärpning av gälde­närens och tredje mans skyldighet att lämna upplys­ningar i mål om utmätning.
  • Ett tydlig­görande av ramarna för Krono­fogde­myndig­hetens utred­­ningar i syfte att ytter­ligare stärka såväl effekti­viteten som rätts­­säker­heten i myndig­hetens verk­samhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh