Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att analysera idrottsrörelsens roll i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och dess potential att minska segregationen

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Centrum för idrotts­forskning (CIF) i uppdrag att analysera vilket arbete som är påkallat inom idrotten i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. CIF ska även analysera idrottens potential att minska segrega­tionen i samhället.

Regeringen bedömer att jäm­ställd­hets­arbetet inom idrotts­rörelsen har utveck­lats positivt de senaste åren, dock finns fortsatt problem­atik med bristande jäm­ställd­het och dess­utom idrotts­miljöer som i hög utsträck­ning präglas av masku­linitets­normer. Upp­draget är en del av regeringens åtgärds­paket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Idrottsrörelsen möter i stor utsträck­ning barn och unga och har därför en viktig roll i det före­byggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det finns tyvärr idrotts­miljöer där vålds­förhär­ligande eller sexistiska attityder fortfarande före­kommer, säger integrations- och migrations­minister med ansvar för idrotts­frågor Anders Ygeman.

En priori­terad fråga för regeringen är att minska segre­gationen och bekämpa den brotts­lighet som hotar sam­hälls­gemen­skapen. Regeringen bedömer att idrotten har ytter­ligare poten­tial att bidra till att minska segre­ga­tionen i sam­hället. En stor utmaning ligger i att skapa möjligheter till idrottande även i områden med socio­ekono­miska utmaningar.

– Oavsett var du bor eller vilka föräl­drar du har ska du ha nära till en idrotts­verksam­het du har råd med. De ekono­miska och kulturella trösk­larna till idrott måste sänkas, säger Anders Ygeman.

Uppdragen ska redovisas till Justitie­departe­mentet senast den 14 april 2023.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz