Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan

Publicerad

Alla skolor ska fokusera på kunskap och bildning och eleverna ska ha reella möjligheter att välja om de vill delta i konfessionella inslag eller inte. Samhället ska ha demokratisk kontroll över skolområdet och nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss tydligare krav och skärpta regler för konfessionella förskolor, skolor och fritidshem.

Den lämplighetsprövning som infördes 2019 av enskilda som ansöker om att bli huvudmän inom skolväsendet föreslår regeringen nu ska utökas med demokrativillkor. Demokrativillkoren ska tillämpas vid ansökan och vid tillsyn av en verksamhet med konfessionell inriktning.

– Vi har sett exempel på att aktörer inom offentlig sektor har använt statliga och kommunala medel till antidemokratisk verksamhet. Säkerhetspolisen och Försvarshögskolan har visat att det exempelvis har funnits kopplingar mellan skolverksamhet och den våldsbejakande islamistiska miljön. Det är fullständigt oacceptabelt, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom. 

Regeringen går nu vidare med en lagrådsremiss som syftar till att öka kontrollen över konfessionella inslag i skolväsendet. Ändringarna är en del av regeringens pågående arbete med att stoppa oseriösa och olämpliga aktörer från att starta verksamheter med konfessionell inriktning. Demokrativillkoren innebär att en enskild som ansöker om att bli godkänd som huvudman, eller en befintlig skolhuvudman, inte ska anses lämplig att driva skola om det finns en risk för att barn eller elever i huvudmannens verksamhet kommer att utsättas för våld, tvång eller hot, diskriminering eller kränkande behandling, eller påverkan som syftar till att grundläggande fri- och rättigheter eller det demokratiska styrelseskicket motarbetas. Både tillståndsförfarandet och tillsynen skärps alltså. Olämpliga huvudmän som redan har ett tillstånd kan inom ramen för tillsynen få tillståndet indraget. Nu får tillsynsmyndigheten ytterligare verktyg i det arbetet.

– Det behövs skarpare och effektivare verktyg för tillstånd och tillsyn så att oseriösa och olämpliga aktörer förhindras och stoppas. Verksamheter som inte följer reglerna kan stängas genom att deras godkännande återkallas. Men det är så klart ännu bättre om företrädare med en antidemokratisk agenda inte tillåts starta verksamheter från första början, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen föreslår också bland annat att utrymmet som finns för konfessionella inslag i förskola, skola och fritidshem förtydligas, så att det blir tydligt för barn, elever, vårdnadshavare och skolhuvudmän när och hur konfessionella inslag får förekomma i skolan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren