Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen flera lagändringar för att stärka skolans arbete med trygghet och studiero. Bland annat föreslås tydligare befogenheter för skolans personal att ingripa när situationen kräver det, ökade möjligheter för rektorer att omplacera eller stänga av elever, en huvudregel om förbud mot mobiltelefoner på lektionstid och möjlighet för rektorn att införa mobilfria skoldagar.

På många skolor fungerar arbetet med trygghet och studiero bra, men inte överallt. Det finns skolor där hot och våld skapar otrygghet och där eleverna inte har studiero på lektionerna. Så ska vi inte ha det. Nu föreslår regeringen flera lagändringar för att stärka skolans arbete med att ge alla elever en undervisning som präglas av studiero i en trygg miljö.

– Det ska vara ordning och reda i våra klassrum. Varenda elev ska mötas av lärare med höga förväntningar i en trygg miljö präglad av studiero. Lärare och rektorer arbetar stenhårt med det idag och nu ger vi dem tydligare ramverk och ytterligare befogenheter, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Lagrådsremissen innehåller förslag för att förbättra arbetet med trygghet och studiero genom en tydligare styrning och en ökad systematik i arbetet, en förstärkning av det förebyggande arbetet samt en ökad beredskap att agera i svåra situationer.

Regeringen föreslår bland annat att det ska framgå av skollagen (2010:800) att huvudmannen har ett ansvar för att det bedrivs ett förebyggande arbete för trygghet och studiero, att begreppet studiero definieras i skollagen och att de bakomliggande orsakerna till uppföljningens resultat ska analyseras i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vidare föreslår regeringen skärpta krav på huvudmannens klagomålshantering och att Skolinspektionen som huvudregel inte ska inleda tillsyn i så kallade individärenden, om inte huvudmannen först själv har fått möjlighet att utreda klagomålet. Även bestämmelserna om skolans ordningsregler ändras så att det bland annat framgår att hur dessa följs regelbundet ska följas upp under medverkan av eleverna.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren