Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förstärker svensk livsmedelsproduktion

Publicerad

Regeringen har fattat beslutat om åtgärder som ska bidra till livsmedelsstrategins målsättning om ökad och hållbar produktion av livsmedel som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Jordbruksverket får i uppdrag att utvidga den pågående utlysningen i vildsvinspaketet till att även omfatta den privata sektorn. Myndigheten får även i uppdrag att analysera dagens fiskberedning.

Vildsvinspaketet, som är en del av den nationella livsmedelsstrategins andra handlingsplan, utvidgas. Från att utlysa medel för att öka mängden vildsvinskött i offentlig sektor till att även omfatta den privata sektorn.

– Intresset för kött från vildsvin ökar. För att förstärka den positiva trenden utvidgar vi nu Jordbruksverkets uppdrag till att även främja en ökad konsumtion inom den privata sektorn, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Uppdraget om fiskberedning handlar om att Jordbruksverket tillsammans med berörda fiskerinäringar ska analysera och sammanställa dagens fiskberedning och deras mottagningskapacitet samt identifiera hinder och utvecklingsbehov. Detta syftar till att öka kunskapen av helhetsperspektivet kring fisket, vattenbruket, beredningsindustrin samt samtliga förädlingssteg till marknad och konsument.

– Fiskberedningen utgör en viktig infrastruktur för fiskerinäringen, livsmedelsberedskapen och utvecklingen av en växande blå bioekonomi, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen skjuter till 1 miljon kronor till Jordbruksverket för mer resurser till handläggning av livsmedelsexportärenden som innebär att nya marknader för livsmedels- och jordbruksprodukter kan öppnas. Jordbruksverket har sedan tidigare i uppdrag att utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export.

– En ökad livsmedelsexport är en fortsatt prioriterad del av genomförandet av livsmedelsstrategin. En ökad global marknadsandel är viktigt för att på sikt öka svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.