Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen föreslår ändringar i skollagen för ett mer rättvist skolval

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen reglerade urvalsgrunder för förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Därtill föreslås tydligare villkor för nyetablering av fristående skolor. Syftet är att stärka elevers rätt till en likvärdig utbildning och att minska skolsegregationen.

Ladda ner:

– Vi behöver återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Därför lägger regeringen nu fram förslag som innebär att skolvalet ska bli mer rättvist. Genom dessa förslag kommer inte längre orättvisa urvalsgrunder att få förekomma och vårdnadshavare, oavsett socioekonomisk bakgrund, kommer få mer likvärdiga möjligheter att välja skola för sina barn, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen föreslår bland annat att huvudmän för förskoleklass och grundskola så långt det är möjligt aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på skolan och vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en sådan sammansättning. Detta kan huvud­männen gör till exempel genom att rikta informationsinsatser såväl till socioekonomiskt starka som svaga områden eller tillämpa urvalsgrunder på ett sådant sätt att elevsammansättningen på skolan blir mer heterogen. Syftet är att elevgrupper med olika socio­ekonomisk bakgrund ska mötas i skolan.

Vidare föreslås att de urvalsgrunder som ska få användas vid urval till både kommunala och fristående skolor med förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska regleras i skollagen. Därtill föreslås att Skolinspektionen särskilt ska beakta alla elevers rätt till en likvärdig utbildning vid prövning av ansökningar om nyetableringar av fristående skolor.

Lagändringarna i fråga om allsidig social sammansättning och urvalsgrunder för kommunala och enskilda huvudmän föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Bestämmelserna om urval ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas höstterminen 2024. Lagändringarna i fråga om tydligare villkor för nyetablering av fristående skolor föreslås träda i kraft den 2 januari 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren