Pressmeddelande från Socialdepartementet

Proposition om nya regler för organdonation lämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har beslutat om propositionen Nya regler för organdonation (prop. 2021/22:128). Propositionen innehåller förslag som ska förbättra förutsättningarna för organdonation.

– Målet är att förbättra förutsättningarna för att fler organdonationer kan genomföras. På så sätt kan sjukvården rädda fler liv, säger socialminister Lena Hallengren.

I propositionen Nya regler för organdonation (prop. 2021/22:128) föreslår regeringen lagändringar med syfte att skapa ett tydligt lagstöd för organbevarande behandling, det vill säga medicinska insatser hos en möjlig donator som i de flesta fall är nödvändig för att donation efter döden ska kunna äga rum.

Vidare föreslås att det så kallade närståendevetot tas bort. I dag kan en närstående förbjuda donation om den möjliga donatorns inställning till donation är okänd. Förslaget innebär att närståendes roll i stället renodlas till att förmedla information om den möjliga donatorns inställning, i de fall där personen i fråga inte uttryckligen har lämnat sitt medgivande till eller motsatt sig donation. Utifrån den informationen kan sjukvården avgöra om donation kan utföras eller inte.

Regeringen föreslår även att ett donationsingrepp inte ska får göras om den avlidne vid sin död var vuxen och hade en funktionsnedsättning av sådan art och grad att personen i fråga uppenbart aldrig som vuxen haft förmågan att förstå innebörden av och ta ställning till donation. Syftet är att skydda personer från ingrepp som de själva inte har kunnat ta ställning till.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Med anledning av propositionen Nya regler för organdonation (prop. 2021/22:128) har regeringen även beslutat om ett uppdrag till Socialstyrelsen om information till allmänheten om de lagändringar som föreslås i propositionen. Uppdraget ska genomföras med målsättningen att tillgodose behovet av allmänt tillgänglig och målgruppsanpassad information om lagändringarna på ett sätt som bidrar till fortsatt hög donationsvilja i befolkningen. Uppdraget ges med förbehåll för att förslagen i propositionen är beroende av riksdagens beslut i ärendet.

Bakgrund

I april 2021 beslutade regeringen att återkalla den avlämnade propositionen Organdonation (prop. 2020/21:48) för att på nytt se över vissa frågeställningar.
Ändringarna i denna proposition jämfört med den återkallade propositionen gäller den del som rör organbevarande behandling och särskilt frågan om intubering och respiratorvård, om dessa åtgärder sätts in enbart i organbevarande syfte. I denna proposition görs bedömningen att intubering och respiratorvård är åtgärder som bör kunna sättas in enbart i organbevarande syfte, om omständigheterna i övrigt medger det.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot