Pressmeddelande från Näringsdepartementet

2 miljarder kronor i Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Publicerad

Regeringen har beslutat om att Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för perioden 2021 till 2027 ska överlämnas till EU-kommissionen för godkännande. Förslaget utgår från regeringens ambition att programmet, som omfattar drygt 2 miljarder kronor, ska bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga och innovativa företag med utgångspunkt i en hållbar förvaltning av våra naturresurser.

– Regeringen vill med två miljarder kronor stärka förutsättningarna för de blå näringarna för att skapa mer hållbar mat från våra sjöar och hav. Med den gröna omställningen i fokus skapar vi mer hållbar mat till våra tallrikar – helt i linje med Sveriges livsmedelsstrategi, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ligger till grund för hur Sveriges tilldelning av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) ska användas. Fonden är det viktigaste finansiella verktyget för genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och förväntas bidra till de horisontella EU-prioriteringarna gällande grön och digital omställning samt resiliens. Totalt omfattar havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 drygt 2 miljarder kronor, där cirka hälften utgör medel från EHFVF och hälften utgör nationella medel för medfinansiering.

Förutom att ha en hög miljöprofil med en stor andel av budgeten till klimatåtgärder, har programförslaget också en ökad budget för stöd som avser fiskerinäringens utveckling, bland annat i syfte att skapa bättre förutsättningar för näringen att axla sin roll i den gröna omställningen.   Förslaget är också mer fokuserat och innebär en del förenklingar för både förvaltningen och stödmottagaren. Antalet åtgärder har minskat samtidigt som stödmöjligheterna för fiskerinäringen har ökat. En grundläggande målsättning är att insatserna i programmet ska generera ett högt kollektivt mervärde för vårt samhälle.

Efter det att Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram har godkänts av EU-kommissionen kommer regeringen att fatta beslut både om en nationell förordning för genomförandet av programmet och om inrättande av en övervakningskommitté för programmet. Avsikten är att programmet ska kunna starta under hösten 2022.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney