Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Publicerad

Nu går regeringen fram med ett antal förslag med syfte att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige. Att kunna få sina tidigare förvärvade kunskaper synliggjorda och erkända genom intyg eller betyg är ett effektivt sätt att ge fler tillgång till arbetsmarknaden eller vidare studier.

– Med fler valideringar skapar vi jobb i hela landet. Det är en vinst inte bara för individen utan också för samhället. Så får vi snabbare tillgång till den kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad och så kan fler arbetslösa börja arbeta snabbare. Bättre möjligheter att validera utrikes föddas kunskaper och erfarenheter är viktigt för att bryta segregationen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I den lagrådsremiss som regeringen har beslutat om föreslås att hemkommunen ska vara skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning (komvux) erbjuds en inledande kartläggning. Huvudmannen ska även vara skyldig att se till att en elev i komvux erbjuds validering, om eleven behöver det och valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser som bekostas av elevens hemkommun.

Regeringen föreslår också en ny definition av validering i skollagen, som förtydligar att det handlar om en process som består av olika delar. Det ska anges att med validering avses en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats.

Den som har genomgått en validering enligt skollagen ska ha möjlighet att få resultatet erkänt genom betyg. Betyg efter en validering ska sättas genom prövning. Den som vill få resultatet av valideringen dokumenterat på annat sätt än genom betyg ska få ett intyg.

– De här förändringarna kommer att spela stor roll för dem som vill byta bana mitt i livet, via studier på komvux. Det kommer också att gynna dem som vill skriva första raden på sitt svenska CV. Särskilt utrikes födda kvinnors tid i utbildning kan förkortas när deras tidigare yrkeserfarenhet valideras i högre utsträckning, säger Anna Ekström.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg