Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kartläggning av läkemedelsproduktion ska stärka beredskapsarbetet

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en kartläggning av Sveriges produktion av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter. Syftet är att utveckla förutsättningarna att stärka läkemedelsförsörjningen. Uppdraget ska genomföras i samverkan med andra nordiska länder för att möjliggöra nordiskt samarbete på området.

– Pandemin har visat hur känslig tillverkningen och handeln med läkemedel är för olika störningar. Genom att kartlägga befintlig och möjlig svensk produktion får vi en bättre överblick som vi kan använda i arbetet med att stärka läkemedelsförsörjningen och förbättra beredskapen, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga den svenska läkemedelsproduktionen samt en eventuell produktion av aktiva substanser
  • Aktivt samverka med de nordiska länderna inom ramen för det Nordiska ministerrådets initiativ kring nordisk produktionskartläggning
  • Undersöka om det finns förutsättningar för att genomföra motsvarande kartläggning inom området medicintekniska produkter.

I dag saknas en samlad bild av vilka läkemedel och medicintekniska produkter som tillverkas i Sverige. En kartläggning ger en bättre överblick över befintligt importberoende och ger en bättre grund att stå på i arbetet framåt med att stärka tillgången på läkemedel.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med andra nordiska länder och är en del i det nordiska samarbete inom ramen för Nordiska ministerrådet. Det ökar möjligheten till att på sikt gemensamt stärka läkemedelsförsörjningen. Inom Nordiska ministerrådet finns det sedan länge ett samarbete och flera pågående initiativ om krisberedskap. Det aktuella uppdraget kompletterar dessa övriga initiativ.

Läkemedelsverket ska lämna en redovisning av uppdraget senast den 31 december 2023 till Socialdepartementet.

Initiativ för att stärka beredskap inom hälso- och sjukvård

Det pågår flera initiativ för att förstärka beredskapen inom hälso- och sjukvården. Bland annat har regeringen beslutat om uppdrag att stärka försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården, säkerställa att det finns en beredskap för försörjning av dosdispenserade läkemedel samt kartlägga den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap.

Utöver det finns sedan länge ett samarbete mellan de nordiska länderna om krisberedskap inom Nordiska ministerrådet. I handlingsplanen för Nordiska ministerrådets arbete 2021–2024 framgår att det under denna tidsperiod ska arbetas för förbättrad hälsoberedskap som tar lärdom av covid-19 för att bidra till bättre hantering av kriser, till exempel pandemier eller andra hälsokriser.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot