Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra kompetensförsörjningen

Publicerad

Arbetsmarknadens behov ska få betydelse när utbildningsinriktningar och antal platser inom gymnasial utbildning dimensioneras. Nu föreslår regeringen lagändringar som ska underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

– Vi behöver uppnå en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbudet av gymnasial utbildning. I dag utbildar vi fler än vad som efterfrågas till vissa branscher och färre än vad vi behöver till andra. Det är fel, men det är också något vi kan ändra på genom att dimensionera utbildningar på ett sådant sätt att de leder till att fler får jobb. Då stärker vi även individens möjligheter till delaktighet i samhället och bidrar till att förbättra integrationen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

En slutförd gymnasieutbildning är den viktigaste faktorn för möjligheten till varaktig etablering på svensk arbetsmarknad, men även valet av utbildning påverkar möjligheterna att få ett jobb. Samtidigt beräknas behovet av arbetskraft med gymnasial yrkesutbildning öka kraftigt de kommande åren.

Utbudet av utbildning inom gymnasieskolan samt yrkesinriktad utbildning inom komvux på gymnasial nivå behöver därför anpassas för att bättre svara mot kompetensförsörjningsbehoven inom både offentlig och privat sektor. Det är centralt både för att säkra gymnasieungdomarnas framtidsmöjligheter och för att förse vuxna med möjligheter för att ställa om mitt i livet. Detta är också nödvändigt för att utrusta människor med de kompetenser som behövs för att klara klimatomställningen och säkerställa att framtidens gröna jobb hamnar i Sverige.

I den lagrådsremiss som regeringen har beslutat om föreslås att arbetsmarknadens behov ska vägas in när huvudmän, såväl offentliga som enskilda, bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas och antalet platser på dessa.

Vid nya godkännanden av enskilda huvudmän för gymnasieskolor kommer kompetensförsörjningen att få betydelse. Ett nytt godkännande föreslås förutsätta att utbildningen i fråga bidrar både till att möta ungdomars efterfrågan och fylla ett arbetsmarknadsbehov.

Regeringen föreslår också att det ska införas krav på att kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och komvux.

Dessutom avser regeringen att ge Skolverket i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag som stöd till huvudmännen. Underlagen ska innehålla tydliga bedömningar av behovet av ändringar i utbildningsutbudet.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 men ska tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg