Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre informationsutbyte om brottmålsdomar inom EU

Publicerad

Informationsutbytet om brottmålsdomar inom EU ska förbättras, det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som har beslutats i dag.

I EU inrättas just nu ett centraliserat system, Ecris-TCN, som gör det möjligt att på ett snabbt och tillförlitligt sätt få reda på om andra EU-länder har uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare, alltså personer som är medborgare i ett land utanför EU. Systemet regleras genom en EU-förordning och de lagändringar som föreslås i lagrådsremissen anpassar svensk rätt till denna.

Det centrala systemet kommer att innehålla identitetsuppgifter, till exempel fingeravtryck och ansiktsbilder, för dömda personer som är tredjelandsmed­borgare. I lagrådsremissen föreslås också att fingeravtryck ska tas av alla som döms till fängelse i minst sex månader, om fingeravtrycken inte redan finns i fingeravtrycks­registret.

– Att utbyta information om brottmålsdomar inom EU är viktigt för att svenska myndigheter effektivt ska kunna bekämpa och lagföra brott. Det gäller inte minst vid gränsöverskridande brottslighet. Genom att fingeravtryck tas av alla som döms till fängelse för mer allvarlig brottslighet får Polismyndigheten också ett stärkt verktyg, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Vissa av lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 juni 2022. Övriga ändringar föreslås träda i kraft på den dag som regeringen bestämmer, vilket kommer bli när Ecris-TCN tas i drift.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh