Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Avveckling av EBO för att minska segregationen

Publicerad

Regeringen vill avveckla EBO. Ett tilläggsdirektiv till utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande planeras att beslutas i början av året. Syftet är att minska segregationen, en av regeringens viktigaste prioriteringar.

Ladda ner:

Regeringen vill avveckla EBO. Utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (dir. 2021:71) ska genom tilläggsdirektiv få i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå detta. Det kan exempelvis handla om att avskaffa dagersättningen under asyltiden om man inte bor i Migrationsverkets boenden. Tilläggsdirektiven planeras att beslutas i början av året.

– EBO har försvårat integrationen i Sverige. Därför vill regeringen avveckla EBO, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Att bryta segregationen är en av regeringens viktigaste prioriteringar. Regeringen bedömer att en avveckling av EBO under asyltiden skulle bidra till att minska problemen med segregation och till att öka den enskildes förutsättningar för integration bland annat genom att alla kommuner tar ansvar för mottagandet av nyanlända i större utsträckning än vad som sker idag.

Bakgrund

Redan i början av 2020 begränsade regeringen möjligheten för asylsökande att bo i eget boende, EBO, i områden med socioekonomiska utmaningar. I september förra året tillsattes också utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (dir. 2021:71) som bland annat har i uppdrag att föreslå hur en skyldighet för asylsökande att bo på så kallade mottagningscenter under den första tiden i Sverige kan utformas.

Ordningen med EBO tillkom 1994 för att asylsökande skulle kunna bo hos anhöriga och vänner under asyltiden, vilket ansågs öka deras möjligheter att integreras i samhället. Långt fler än vad den dåvarande regeringen bedömde valde eget boende och reformen har fått långsiktigt negativa konsekvenser, bland annat ökad segregation och trångboddhet.

Presskontakt

Samuel Guron
Tf. pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-232 46 74
e-post till Samuel Guron