Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag om att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening. I analysen ingår även att titta på de varuflöden och transport- och lagringsförutsättningar som finns för kemikalierna.

Analysen ska identifiera möjliga åtgärder för en effektiv och hållbar tillgång och för att minska sårbarheter relaterade till eventuella framtida bristsituationer.

Ett antal olika kemikalier behövs för att producera dricksvatten och för att rena avloppsvatten innan det släpps ut. När leveranskedjorna inledningsvis inte fungerade som normalt under covid-19-pandemin tydliggjordes sårbarheter gällande den löpande tillgången till reningskemikalier. För närvarande råder det ingen brist avseende kemikalier för vattenrening, men om det uppstår störningar i leveranskedjorna skulle det kunna leda till en brist. Regeringen vill förstärka det förebyggande arbetet genom detta uppdrag.  

I genomförandet av uppdraget kommer Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kommerskollegium att kunna bidra.

Kemikalieinspektionen ska delredovisa uppdraget gällande kartläggningen av tillgång och efterfrågan senast den 31 mars 2022 och slutredovisa uppdraget den 31 maj 2022.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney