Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen satsar över 2 miljarder kronor på hälso- och sjukvården genom överenskommelser med SKR

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit tre överenskommelser för att stärka och förbättra hälso- och sjukvården i Sverige. Totalt satsar regeringen 2,3 miljarder kronor under 2022 på stärkt cancervård, vård av psykisk ohälsa och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

– Genom de här överenskommelserna kan cancervården förbättras, arbetet för psykisk hälsa stärkas och hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar utvecklas, säger socialminister Lena Hallengren.

– Pandemin är och har varit en stor utmaning för alla som sökt vård och inte alltid fått den hjälp de har förväntat sig. Överenskommelserna som innebär att satsningar fortsätter både på cancervården och den psykiska ohälsan är därför viktiga verktyg för att fortsätta arbetet med åtgärder och att utveckla vården, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på SKR.

Över 1,6 miljarder kronor till insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen och SKR har slutit en tilläggsöverenskommelse för 2022 som innehåller satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention. Tilläggsöverenskommelsen kompletterar den tvååriga överenskommelse som parterna enades om i december 2022. Genom överenskommelsen fördelas medel till bland annat insatser för barn och ungas psykiska hälsa, medel för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin samt insatser för att stärka ungdomsmottagningarna, det suicidpreventiva arbetet och den psykiatriska traumavården.

Medel inom ramen för överenskommelsen uppgår till 1,6 miljarder kronor för 2022.

200 miljoner kronor till regionerna för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

Enligt en överenskommelse mellan regeringen och SKR tilldelas regionerna 200 miljoner kronor under 2022 för arbete med planering, kunskapsuppbyggnad och utveckling av det civila försvarets förmåga inom hälso- och sjukvården.

Inom ramen för överenskommelsen för 2022 ska regionerna arbeta med insatser inom krigsorganisation, samverkan och ledning, planeringssamverkan, utbildning och övning, omhändertagande av många skadade, försörjningsberedskap samt motståndskraft.

530 miljoner kronor till en jämlik och effektiv cancervård i Sverige

Regeringen och SKR har fattat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik och effektiv cancervård i Sverige. Överenskommelsen är i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Överenskommelsen för 2022 uppgår till 530 miljoner kronor, vilket är en ökning med 30 miljoner jämfört med 2021.

Medlen ska bland annat gå till vaccinering och screening för att utrota livmoderhalscancer, genom att målgruppen kommer att erbjudas ett vaccinationstillfälle. Medlen ska också gå till arbetet med standardiserade vårdförlopp.

Medel ska också avsättas till de regionala cancercentrumen för arbetet med barncancerområdet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.