Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Enklare för samfällighetsföreningar att ändra andelstalen

Publicerad

I dag har regeringen beslutat en lag­råds­remiss om att sam­fällig­hets­föreningar själva ska få ändra andelstalen i gemen­sam­hets­anlägg­ningar. Förslaget innebär att det kan bli både enklare och billigare för före­ningarna att ändra andels­talen.

Samfällig­hetsföreningar förvaltar anlägg­ningar som är gemen­samma för flera fastig­heter, exem­pelvis enskilda vägar. Varje fastighet i en förening har ett andelstal som reglerar fastig­hetens ansvar för anlägg­ningens kostnader. När för­hål­landena i föreningen förändras kan också andels­talen behöva ändras, vilket normalt sker genom förrättning hos lant­mäteri­­myndig­heten.

Lagrådsremiss: Ändring av andelstal i gemen­samhets­anläggningar

Regeringen föreslår nu att samfällig­hets­­före­ningarna själva ska kunna ändra andels­talen genom ett beslut på en förenings­stämma, där två tredje­delar av de som röstar ska vara för ändringen för att den ska gå igenom. Beslutet ska gälla på samma sätt som en förrätt­ning om det godkänts av lant­mäteri­myndigheten.

Lagförslaget ökar sam­fällig­hets­föreningarnas själv­bestäm­mande och det blir i många fall både enklare och billigare för en förening att ändra andels­talen. Därmed minskar också risken för att en förening avstår från att ändra andelstalen trots att förhål­l­andena har ändrats. Genom kraven på kvalifi­cerad majoritet och på lant­mäteri­myndig­hetens god­kän­nande skyddas minoriteten, tredje män och det allmänna mot felaktiga andelstal.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh