Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Vaccinerade personer som reser till Sverige från Armenien undantas från inreseförbud och testkrav

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inrese­förbudet till Sverige. Ändringarna innebär att personer som kan visa upp vaccina­tions­intyg utfärdade i Armenien undantas från inrese­förbudet och test­kravet.

Det tillfälliga inrese­förbudet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inled­ningsvis i 30 dagar. Det har där­efter förlängts efter rekom­menda­tioner av kommissionen och EU:s ministerråd. Det senaste beslutet om förläng­ning för resor till Sverige från länder utanför EU/EES innebär att inrese­förbudet gäller till och med den 31 januari 2022.

Inreseförbudet inne­bär att en utlän­ning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz som utgångs­punkt ska nekas inresa i landet och avvisas. Det finns ett flertal undan­tag från förbudet men normalt sett krävs upp­visande av ett negativt covid-19 test, även om rese­nären omfattas av något av undan­tagen.

Regeringens beslut i dag innebär att perso­ner som reser till Sverige och kan visa upp ett vaccina­tions­intyg som är utfärdat i Armenien är undan­tagna från inrese­förbudet och test­kravet. Enligt beslut av EU-kom­missionen betraktas vaccina­tions­intyg utfärdade i Armenien som lik­värdiga med EU:s digitala vaccina­tions­intyg, vilket inne­bär att intygen kan kontrol­leras och verifi­eras på samma sätt och i samma tekniska system som EU:s digitala covid­intyg.

Ändringen träder i kraft den 15 november 2021.

För mer infor­mation om hur förord­ningarna om tillfälligt inrese­förbud till Sverige ska tolkas och vilka undan­tag som finns, vänligen besök Polis­myndig­hetens webbplats. Se länkar här intill.

Frågor från media hän­visas till inrikes­ministerns pressekre­terare.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.