Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag för minskade olyckor och bättre arbetsmiljö i jordbruk och rennäring

Publicerad

De gröna och blå näringarna tillhör de näringar med högst andel dödsolyckor i Sverige. Att bekämpa dödsolyckor i arbetet är en prioriterad fråga för regeringen och nu ges Jordbruksverket och Sametinget i uppdrag att ta fram strategier för minskade olyckor och förbättrad arbetsmiljö i jordbruket och rennäringen.

– Det här är utsatta branscher från ett arbetsmiljöperspektiv och jag ser positivt på att vi idag tar nästa steg för att åstadkomma förbättringar. Strategierna ska fånga upp behoven för de här näringarna och visa på hur de avsatta medlen ger bäst effekt, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

De gröna och blå näringarna tillhör de näringar med högst antal dödsolyckor i relation till antalet verksamma och många av de drabbade är egenföretagare. Dessutom tampas de här sektorerna ofta med besvärliga arbetsmiljöproblem. Att bekämpa dödsolyckor i arbetet är en prioriterad fråga för regeringen som i arbetsmiljöstrategin har en nollvision mot dödsolyckor. Målsättningen är att ingen ska dö på jobbet och att ingen ska dö till följd av arbete.

I våras aviserade regeringen en förnyad satsning på arbetsmiljö i landsbygdsprogrammet, riktad mot jordbruket och rennäringen. Målsättningen är att öka kunskaperna om arbetsmiljö och riskerna inom jordbruket och rennäringen för att därigenom minska olyckstalen och de arbetsmiljörelaterade påfrestningarna. Behovet av att kontinuerligt arbeta med frågan och att sprida kunskap har särskilt lyfts fram av företrädare för branschen.

Regeringen går nu vidare och ger Jordbruksverket respektive Sametinget i uppdrag att ta fram strategier för arbetet. En viktig del i uppdraget är att föra dialog med branschföreträdare och myndigheter som har erfarenhet och kunskap om utmaningarna. Genomförandet av åtgärder i linje med strategierna påbörjas 2022 med stöd av landsbygdsprogrammet.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.