Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att ta fram och sprida information om föräldraskapsrättsliga regler

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att ta fram och sprida information till föräldrar och blivande föräldrar om innebörden av reglerna om föräldraskapspresumtion, digital bekräftelse av föräldraskap och hävande av föräldraskap.

Den 1 januari 2022 träder nya regler om föräldraskap i kraft. Reglerna inne­bär bland annat att föräldraskap ska presumeras i fler fall än i dag, det vill säga att föräldra­skapet gäller utan att det behöver fastställas genom bekräftelse eller dom. Om modern vid barnets födelse är gift eller registrerad partner med en kvinna, ska kvinnan automatiskt anses som barnets förälder. Motsvarande ska gälla för faderskap eller moderskap för gifta par där en av makarna eller båda har ändrat köns­tillhörighet. Vidare ska föräldrar som inte är gifta med varandra – om de är myndiga och folk­bokförda i Sverige – ha möjlighet att under 14 dagar efter barnets födelse digitalt bekräfta ett föräldraskap utan socialnämndens med­verkan. I samband med en digital bekräftelse ska föräldrarna kunna göra en anmälan om gemensam vårdnad om barnet. Den digitala tjänsten ska tillhandahållas av Skatteverket.

De nya reglerna innebär att fler föräldraskap kommer att gälla utan att det har skett någon myndighetskontroll av om förutsättning­arna för ett rättsligt föräldraskap är uppfyllda. Samtidigt kan föräldraskapet hävas om förut­sättning­arna för ett rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. Mot den bak­grunden finns det ett behov av att ta fram och sprida information.

I uppdraget till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ingår att sprida informationen genom myndigheter och andra aktörer som föräldrar och blivande föräldrar kommer i kontakt med, till exempel mödravårds- och barnavårdscentralerna, socialnämnderna och andra verksamheter för för­äldra­stöd.

Arbetet ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett hbtqi-perspektiv.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 februari 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00