Pressmeddelande från Socialdepartementet

Skrivelsen om fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen överlämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om skrivelsen Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den lämnas till riksdagen imorgon den 4 november för vidare hantering.

– Regeringen står fast vid bedömningen att lagarna bör fortsätta gälla åtminstone till utgången av januari 2022. Lagarna gör det möjligt att införa träffsäkra smittskyddsåtgärder och på så sätt minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Att förlänga lagarna handlar om att ha en god beredskap och säkerställa att effektiva åtgärder kan vidtas vid behov. Detta för att värna liv och hälsa, säger socialminister Lena Hallengren.

I skrivelsen redogör regeringen för vilka åtgärder som regeringen, myndigheter och kommuner har vidtagit med stöd av anledning av lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagarna har varit viktiga för att de allmänna för att kunna hantera pandemin och vidtagna stödåtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för verksamheter och företag.

Folkhälsomyndigheten bedömer att lagarna bör förlängas till utgången av januari 2022 eftersom det inte är möjligt att utesluta att det vid ett försämrat smittskyddsläge kan komma att behöva vidtas smittskyddsåtgärder med stöd av lagarna. Myndigheten gör sin bedömning mot bakgrund av att covid-19 är en ny sjukdom där kunskapsläget löpande går framåt samt att smittspridningen i nuläget ökar runtom Europa. Regeringen vidhåller därför bedömningen om att lagarna fortsatt bör gälla till utgången av januari 2022.

Skrivelsen har tagits fram till följd av det tillkännagivande som riksdagen lämnade i slutet av september om att regeringen senast den 12 november 2021 ska återkomma med en skrivelse där regeringen redogör för vidtagna åtgärder med anledning av lagarna och sin inställning till lagarnas fortsatta giltighetstid.

Fortsatt beredskap till och med sista maj 2022

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller till och med januari 2022. Den 12 oktober remitterade regeringen promemorian Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen där man föreslår att lagarna ska förlängas till utgången av maj 2022. Frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot