Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2022

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om riktlinjer för Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Riktlinjebeslutet för 2022 innebär inga förändringar i styrningen jämfört med föregående år.

Statsskulden har minskat som andel av BNP under 2021 efter att ha ökat tillfälligt under 2020. Återhämtningen av ekonomin väntas ske snabbare än vad som tidigare prognostiserats och utvecklingen under 2021 förväntas innebära en återgång till den tidigare trenden med en minskande statsskuld.

Statsskuldens ska fortsatt styras mot att:

  • Löptiden för statsskulden ska styras mot 3,5–6 år.
  • Den reala kronskulden ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.
  • Valutaexponeringen ska vara oförändrad.
  • Den nominella kronskulden ska utgöra resterande andel av statsskulden.

Regeringen ger nu Riksgäldskontoret förutsättningar för att planera för ytterligare statliga gröna obligationer

Statliga gröna obligationer omfattas av de övergripande riktlinjerna för statsskulden. För att Riksgäldskontoret ska ha möjlighet att emittera ytterligare gröna obligationer behövs regeringens beslut om vilka gröna utgifter som ska anses berättigade i statsbudgeten. Regeringen avser att fatta ett sådant beslut i början av 2022, och därigenom ge Riksgäldskontoret möjlighet att emittera ytterligare gröna obligationer.

- Gröna obligationer är viktiga för att hjälpa investerare att styra kapital i en mer hållbar riktning. Därför kommer Riksgälden ges möjlighet att öka utbudet av de här obligationerna framöver, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Bakgrund

Målet för statsskuldspolitiken är att statens skuld ska förvaltas så att kostnaderna för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Ansvaret för att målet uppnås delas mellan regeringen och Riksgäldskontoret. Regeringen styr den övergripande risknivån i de årliga riktlinjebesluten, medan Riksgäldskontoret ansvarar för att upplåning och förvaltning görs inom ramen för riktlinjerna och i enlighet med målet. Till grund för beslutet ligger bland annat Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer.

Återrapportering av måluppfyllelsen lämnas till riksdagen vartannat år i form av en skrivelse. Den senaste utvärderingen lämnades till riksdagen den 16 april 2020. I budgetpropositionen för 2022 lämnades en preliminär utvärdering.

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00