Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Regeringen ger Cementa AB ett tidsbegränsat tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite på Gotland

Publicerad

I dag beslutade regeringen att ge Cementa tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid täkterna i Slite på Gotland. Tillståndet omfattar den volym kalk som vid tidpunkten för ansökan omfattades av ett gällande tillstånd, men vars brytning inte kunnat slutföras på grund av tidsbegränsningen i det tillståndet. Tillståndet börjar gälla så fort det tas i anspråk av Cementa och gäller till och med den 31 december 2022. Dagens beslut innebär att allvarliga samhällskonsekvenser undviks på kort sikt.

Regeringen bedömer att verksamheten, åtminstone på kort sikt, behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och att behovet av kalksten inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt.

Verksamheten är därför av nationell betydelse. En utebliven produktion i Cementas anläggning i Slite kan medföra allvarliga samhällskonsekvenser på kort sikt i form av betydande följder för bostadsbyggande, underhåll och byggande av infrastruktur samt för arbetsmarknad och samhällsekonomi i Sverige.

Regeringen har vid prövningen av ansökan tillämpat miljöbalkens bestämmelser och därmed fäst stor vikt vid frågan om påverkan på grundvattnet i området kring Cementas verksamhet i Slite. Tillståndet är villkorat med krav på åtgärder för att minska behovet av grundvattenbortledning. Regeringens tillstånd omfattar en period fram till 31 december 2022, vilket begränsar möjligheterna att vidta mer långtgående försiktighetsmått. Regeringen haräven föreskrivit särskilda villkor i syfte att skapa en beredskap för att i framtiden vidta ytterligare åtgärder, genom exempelvis olika försiktighetsmått, omlokalisering av anläggning och åtgärder som på annat sätt skulle kunna bidra till en god vattenförsörjning.

Det är även angeläget att säkra en långsiktigt hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige. Regeringen arbetar aktivt med frågan och gav den 20 oktober i år ett uppdrag till flera myndigheter att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import. Syftet med uppdraget är att i förlängningen kunna möjliggöra alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Presskontakt

Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.