Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regelverket för Riksbanken moderniseras med ny lag

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat propositionen En ny riksbankslag till riksdagen. Lagförslagen i propositionen grundar sig på de förslag som den parlamentariska Riksbankskommittén, med representanter för samtliga politiska partier i riksdagen, lämnade i slutet av 2019.

Under arbetet med propositionen i Regeringskansliet har löpande avstämningar hållits med företrädare för riksdagspartierna. Det finns alltså en bred politisk uppslutning och ett brett parlamentariskt stöd för förslagen.

- Det är angeläget att förändringar i regelverket som styr Riksbanken har bred politisk förankring. Nu kommer vi få en modern lag där Riksbankens uppdrag och mandat förtydligas. Det kommer göra det lättare att utvärdera centralbankens arbete och för riksdagen att granska det, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Att Riksbankens mandat förtydligas innebär bland annat att det blir tydligt vilket ansvar Riksbanken har för finansiell stabilitet.

Vidare lagstadgas att låg och stabil inflation är målet för penningpolitiken och att Riksbanken därutöver – utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet – ska bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning, så kallad realekonomisk hänsyn.

- Det ekonomisk-politiska landskapet har förändrats betydligt sedan huvuddelen av den nuvarande riksbankslagen togs fram i slutet av 1980-talet. Till exempel har de finansiella marknaderna avreglerats och internationaliserats, inflationsmålet har införts och Sverige har gått med i EU. Det har därför varit viktigt att se över det regelverk som styr Riksbanken, säger Åsa Lindhagen.

Förslaget innebär att förutsättningarna för den demokratiska granskningen av Riksbanken stärks och att bankens finansiella oberoende förtydligas genom nya bestämmelser om vinstdisponering, struktur för det egna kapitalet och upplåning till valutareserven. Propositionen innefattar även förslag till vissa grundlagsändringar som syftar till att förtydliga Riksbankens oberoende och finansutskottets roll som granskare av Riksbankens verksamhet.

Antalet ledamöter i Riksbankens direktion kommer också att minska från sex till fem, och det införs en begränsning för hur länge ledamöterna kan sitta i direktionen. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00