Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lagrådsremiss nästa steg i primärvårdsreformen

Publicerad

Regeringen kommer på onsdag 3 november att besluta om en andra lagrådsremiss om primärvården för mandatperioden. I remissen föreslås bland annat att val av vårdgivare inom primärvården ska ske genom listning. Möjligheten att få tillgång till en egen fast läkarkontakt förslås förtydligas.

– För den som söker vård kommer det bli enklare att lista sig på en vårdcentral. Där ska du som patient också få välja och få tillgång till en egen, fast läkare. Syftet med regeringens primärvårdsreform är att göra vården mer tillgänglig, patientnära och att öka kontinuiteten, säger socialminister Lena Hallengren.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att val av vårdgivare inom primärvården, till exempel vårdcentraler, sker genom listning. Hos den vårdgivaren ska patienten kunna välja och få en egen fast läkarkontakt samt få information om den rätten. Regeringen föreslår att patientlagen förtydligas på de punkterna.

Regeringen föreslår att varje region ska inrätta en digital listningstjänst som patienten använder för att lista sig hos en vårdcentral. För den som inte kan använda den digitala tjänsten, så ska det finnas andra alternativ.

Vårdgarantin ska gälla där patienten är listad. Regeringen föreslår även att man ska ha möjlighet att byta vårdgivare högst två gånger under en ettårsperiod, om det inte finns särskilda skäl för fler omval. Vidare föreslås en lagstadgad möjlighet till listningstak, det vill säga en tillfällig begränsning av antalet listade patienter på en vårdcentral. Syftet är att undvika en situation där många patienter får vänta länge – eller där arbetsmiljön på vårdcentralen blir ohanterlig.

I lagrådsremissen delar regeringen utredningen Samordnad utveckling för god och nära vårds bedömning att en fast läkarkontakt bör vara specialist i allmänmedicin eller fullgöra specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin. För äldre bör även en specialist i geriatrik kunna vara fast läkare. För barn bör även en specialist i barn- och ungdomsmedicin kunna vara det. Regeringen bedömer även att läkare med annan likvärdig kompetens kan vara fast läkare. En myndighet bör få i uppdrag att närmare analysera vilken sådan kompetens som kan vara lämplig.

Inget separat digitalt vårdsystem

Integrationen mellan fysisk och digital vård behöver öka. Den bedömningen delar regeringen med utredningen Styrning för en mer jämlik vård. Liksom utredningen avvisar regeringen idén om ett digitalt vårdsystem som är helt frikopplat från fysisk vård.

Det behöver i högre grad än i dag bli möjligt att få tillgång till både fysisk och digital vård på den egna vårdcentralen. Regeringen instämmer därför i utredningens bedömning att regionerna bör ställa höga krav på både fysisk och digital tillgänglighet hos utförare som vill bedriva primärvård.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Primärvårdsreformen

En reformering av primärvården har inletts, med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Omställningen till en god och nära vård bedrivs brett genom flertalet utredningar, regeringsuppdrag och lagstiftningsarbete på Socialdepartementet. En lagrådsremiss i detta omställningsarbete har tagits fram med förslag som syftar till att göra vården mer tillgänglig, patientnära och öka kontinuiteten.

Lagrådsremissen grundar sig på delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39) och slutbetänkandet Digifysiskt vårdval - tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42).

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström