Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med ändringar i bostadsförsörjningslagen som syftar till att skapa ett nytt och för hela landet likvärdigt underlag för beslut om åtgärder för att förbättra situationen på bostadsmarknaden.

Med förslagen blir det tydligare att kommunerna ska behandla de bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden när de planerar för bostadsförsörjningen. Boverket får i uppdrag att ta fram och förse kommunerna med ett underlag som visar hur många hushåll som det rör sig om, nationellt, regionalt och lokalt, baserat på kriterier för vad som är en rimlig boendesituation.

- I Sverige finns det en ganska stor grupp hushåll som inte har en rimlig bostadssituation i dag, de bor till exempel trångt eller dyrt i förhållande till hushållets storlek och ekonomi. Regeringen vill att kommunernas planering för bostadsförsörjningen får en tydligare inriktning mot de här hushållens behov. Nybyggande behöver då ofta kompletteras med andra åtgärder, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Byggande av nya bostäder är grunden för att alla i Sverige ska kunna hitta en bostad som möter de egna behoven. I dag byggs det bostäder i en högre takt än befolkningen växer och den utvecklingen behöver fortsätta med hänsyn till att situationen under många år tidigare var den motsatta.

Presskontakt

Lars Arell
Ämnesråd/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 51 99
e-post till Lars Arell, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.