Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i bland annat tryck­frihets­förord­ningen och yttrande­fri­hets­grund­lagen, för att anpassa grund­lags­skyddet till den tekniska och mediala utvecklingen.

I dag har regeringen över­lämnat en proposition, Ett ända­måls­enligt skydd för tryck- och yttrande­friheten, till riksdagen med förslag på ändringar i medie­grund­lagarna. Medie­grund­lagarna måste respekteras och värnas. Samtidigt gör den snabba tekniska utveck­lingen och andra föränd­ringar i sam­hället det nöd­vändigt att kon­tinuerligt överväga om medie­grundlagarna är ända­måls­enligt utformade.

I propositionen föreslås bland annat följande:

  • Yttrande­frihets­grund­lagens territoriella tillämp­ningsområde utvidgas till att omfatta vissa satellit­sändningar av program som i dag anses utgå från utlandet men som har en mycket stark svensk anknyt­ning.
  • Bestäm­melser införs i tryck­frihets­förord­ningen och yttrande­frihets­grund­lagen som ska göra att det blir möjligt att tillämpa skydds­lagens avbildnings­förbud på det grund­lags­skyddade området. Skydds­lagens förbud mot att till exempel foto­grafera ett skydds­objekt utgör en viktig del i att säkra det svenska total­försvarets skydds­värden och landets säkerhet.
  • Skyddet för den person­liga inte­griteten stärks genom att grund­lags­skyddet för sök­tjänster som offentlig­gör person­uppgifter om att någon har begått brott begränsas.
  • Yttrande­frihets­grund­lagen ändras för att möjligg­öra villkor för och gransk­ning av public service-företagens program­verk­samhet på internet. Ändringen möjliggör en mer teknik­neutral reglering av public service-företagens program­verksamhet.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00