Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Utredning föreslår förändringar i reglerna om säkerhetsprövning av värnpliktiga

Publicerad

I dag tog försvarsminister Peter Hultqvist emot betänkandet ”Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (SOU 2021:82)” av den särskilda utredaren Margareta Bergström. Utredningen innehåller lagförslag med syfte att efter värnpliktens återaktivering säkerställa en ändamålsenlig och effektiv prövning av värnpliktiga ur säkerhetssynpunkt.

Utredningen har haft i uppdrag att bland annat analysera och klargöra vilken eller vilka myndigheter som bör ansvara för och genomföra säkerhetsprövningen av totalförsvarspliktiga, samt se till att säkerhetsprövningen kan genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Uppdraget har också syftat till att säkerställa att kravet på samtycke till registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen inte urholkar de skyldigheter som följer av lagen om totalförsvarsplikt.

– Utredningens förslag har sin grund i förändringar i säkerhetsläget och Försvarsmaktens operativa mål med beaktande av de värnpliktigas intresse av skydd för sin personliga integritet, säger den särskilda utredaren Margareta Bergström och fortsätter:

– Förslagen innebär bland annat att det inte längre blir möjligt att undkomma värnplikt genom att vägra lämna samtycke till registerkontroll.

Utredningen föreslår i huvudsak följande:

  • Fortsättningsvis ska Försvarsmakten ansvara för säkerhetsprövningen både vid inskrivningen av nya värnpliktiga, under värnplikten och vid uppföljande säkerhetsprövning av krigsplacerade.

  • Säkerhetsprövningen av värnpliktiga placerade i den lägsta säkerhetsklassen (säkerhetsklass 3) ska pågå så länge som beslutet om krigsplacering består. Försvarsmakten behöver utveckla uppföljningen av säkerhetsprövningen till fler metoder än registerkontroll.

  • Den som är aktuell för inskrivning till grundutbildning med värnplikt ska undantas från kravet på samtycke till registerkontroll för säkerhetsprövning i säkerhetsklass 3. Undantaget ska gälla också den som fullgjort grundutbildning och sedan krigsplacerats i Försvarsmaktens verksamhet utan föregående säkerhetsprövning.

Efter att den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft i april 2019 och värnplikten sedan ett par år tillbaka åter är aktiverad säkerhetsprövas alla som är aktuella för värnplikt. Säkerhetsprövning krävs också för att få delta i Försvarsmaktens verksamhet efter avslutad grundutbildning, till exempel i repetitionsutbildning eller under tjänstgöring vid höjd beredskap. Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket genomför olika delar av säkerhetsprövningen. Om den som skrivs in för värnplikt inte samtycker till registerkontroll – som är en del av säkerhetsprövningen – kan han eller hon inte påbörja värnplikten, och undkommer då sina skyldigheter som totalförsvarspliktig.

Presskontakt

Gunnar Vrang
Kommunikationschef, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00