Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag om fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) Kalksten är en basråvara som är nödvändig för Sveriges samhällsbyggande, näringsliv och infrastruktur. För att säkerställa tillgången till kalksten, klinker och cement ger regeringen Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket i uppdrag att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import.

– Kalksten, klinker och cement krävs för anläggningar och byggande inom samhällsviktiga verksamheter såsom energiförsörjning, industri, transporter och bostäder. Med anledning av de samhällskonsekvenser som ett produktionsstopp vid Cementas anläggning i Slite kan medföra behöver åtgärder som möjliggör för alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement från andra källor analyseras, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Fullgoda alternativ till cement saknas idag, på kort sikt bedöms det heller inte möjligt att lösa cementbristen med annan inhemsk källa eller import och det bedöms därför viktigt att en hållbar försörjning säkras. Uppdraget som regeringen ger till myndigheterna är ett led i arbetet mot att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige.

Uppdraget består av tre deluppdrag som ska slutrapporteras den 31 maj 2022. Det första deluppdraget omfattar kartläggning och analys av den årliga efterfrågan på cement av olika kvaliteter. Det andra deluppdraget omfattar förekomsten av och tillgång till kalksten, klinker och cement inom Sverige samt i andra exporterande länder och det tredje deluppdraget omfattar logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige. I uppdraget ingår även att undersöka andra nödvändiga förutsättningar och ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.

Tillväxtanalys ansvarar för att samordna uppdraget som tagits fram utifrån analysbehov som har identifierats under ett departementsöverskridande arbete som har pågått sedan sommaren 2021.

Uppdraget kompletterar den oberoende analys och konsekvensbedömning som regeringen tidigare har upphandlat av konsultföretaget Ramboll samt det underlag som inkommit från SGU, inklusive Boverkets bilaga, och som visat att merparten av de möjliga åtgärder som syftar till att underlätta för import av cement inte kan lösa en plötslig brist på cement, vilket ett produktionsstopp i kalkverksamheten vid Slite kan leda till. Däremot kan åtgärderna bidra till att en långsiktig tillgång till cement säkerställs vilket är en bedömning som regeringen delar.

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet stod det felaktigt att;

- ”det andra deluppdraget omfattar förekomsten av och tillgång till kalksten och det tredje deluppdraget omfattar klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder samt logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige.” Korrekt formulerat är att ”det andra deluppdraget omfattar förekomsten av och tillgång till kalksten, klinker och cement inom Sverige samt i andra exporterande länder och det tredje deluppdraget omfattar logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige.”.

- ”Uppdraget ska komplettera de analyser som regeringen tidigare har beställt, det vill säga från Ramboll, SGU och Boverket…”. Korrekt formulerat är att ”uppdraget kompletterar den oberoende analys och konsekvensbedömning som regeringen tidigare har upphandlat av konsultföretaget Ramboll samt det underlag som inkommit från SGU, inklusive Boverkets bilaga…”.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.