Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Energimyndigheten, Formas och Vinnova i samverkan för en mer hållbar framtid

Publicerad

På uppdrag av regeringen ska Energimyndigheten, Formas och Vinnova utveckla de strategiska innovationsprogrammen. Målsättningen är att tydligare bidra till en transformativ omställning, resurseffektivitet och hållbarhet för att öka samhällsnyttan och den globala konkurrenskraften för svenska företag. Uppdraget till myndigheterna ska genomföras utifrån inriktningen för innovationsprogrammen i forsknings- och innovationspropositionen 2020.

– Regeringens ambition är att programmen i större omfattning ska adressera och accelerera utvecklingen inom för Sverige strategiskt viktiga områden utifrån Agenda 2030, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

I enlighet med den inriktning som anges för de strategiska innovationsprogrammen i forsknings- och innovationspropositionen 2020 ska ett tydligare fokus i innovationsprogrammen ligga på till exempel fossilfrihet, giftfri cirkulär ekonomi och digital omställning som understödjer klimatomställningen. Programmen ska även bidra till ökad kunskap och strategiska satsningar för stärkt internationell samverkan både inom EU och globalt.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Om de strategiska innovationsprogrammen

Energimyndigheten, Formas och Vinnova finansierar 17 strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, universitet och högskolor, institut, offentlig sektor och civilsamhället tillsammans framtidens hållbara lösningar.

Inom ramen för Vinnovas anslagsökning för forskning och utveckling, som annonserades i regeringens forsknings- och innovationsproposition 2020, avsätts totalt 152 miljoner kronor för perioden 2021–2024 för satsningar kopplade till strategiska innovationsprogram. Detta innebär att de strategiska innovationsprogrammen får en sammanlagd budget om ca 660 miljoner kronor per år.