Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Delbetänkandet Vägar till ett tryggare samhälle har överlämnats

Publicerad

Trygghetsberedningens delbetänkande Vägar till ett tryggare samhälle har i dag överlämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Leif Jakobsson, ordförande för den parlamentariska trygghetsberedningen, har i dag lämnat över delbetänkandet Vägar till ett tryggare samhälle. Kommittén har genomfört en övergripande analys av de kriminalpolitiska utmaningar som samhället står inför. Syftet med kommitténs förslag är att stärka samhällets förmåga att ge stöd och skydd åt brottsoffer.

Trygghetsberedningen föreslår bland annat följande:

  • Brottsoffermyndigheten bör ges ett förstärkt uppdrag att systematiskt sammanställa och tillgängliggöra relevant kunskap på brottsofferområdet.
  • Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att kartlägga kommunernas arbete med att erbjuda hjälp till brottsutsatta. Myndigheten ska även ta fram vägledning för att stödja kommunernas socialtjänster i arbetet med att stötta brottsoffer.
  • Polismyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla stödet till medarbetare som lämnar information till brottsutsatta, för att bland annat öka relevansen i den information de utsatta får. Den skriftliga information som skickas ut när en brottsanmälan gjorts bör även anpassas mer till den enskilde.

Trygghetsberedningen tillsattes i mars 2020 och består av representanter från samtliga riksdagspartier och är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Kommitténs övergripande uppdrag och målsättning är att bistå regeringen med underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik. Varje år görs en delredovisning av slutsatserna.

Den slutliga redovisningen ska lämnas till regeringen senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh