Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till IVO ska bidra till en mer tillgänglig primärvård

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra särskilda tillsynsinsatser som ska bidra till utvecklingen av en mer tillgänglig primärvård i hela landet. Insatserna ska komplettera den ordinarie tillsynen inom hälso- och sjukvården och bidra till att utvecklingen av en god och nära vård genomförs på ett patientsäkert sätt i regionerna och kommunerna både utifrån ett system- och patientperspektiv.

– Regeringen arbetar för en mer tillgänglig primärvård i hela landet. Inspektionen för vård och omsorg får nu i uppdrag att bidra till detta arbete, säger socialminister Lena Hallengren.

Viktiga förutsättningar för att stärka primärvården är god kompetensförsörjning, digitalisering och samverkan mellan regioner och kommuner. Myndighetens tillsynsinsatser kan därför till exempel handla om i vilken grad sådan samverkan sker, och i vilken grad arbetet med att stärka primärvården påverkar skillnader mellan patientgrupper och som beror på socioekonomi. Vidare ska Ivo särskilt tillsyna att exempelvis akutsjukvården upprätthålls. Ett viktigt syfte med insatserna ska vara att bidra till lärande, kvalitetshöjande insatser samt att förebygga patientsäkerhetsrisker i hälso- och sjukvården i samband med omställningen.

Inom ramen för uppdraget ska IVO även utveckla tillsynen och de riskanalyser som ligger till grund för tillsynen för att säkerställa att uppdraget genomförs effektivt och riskbaserat. Detta kan till exempel handla om att utveckla relevanta verktyg och datatillgång som möjliggör för ändamålsenliga riskanalyser avseende säkerhet och kvalitet i såväl regional som kommunal hälso- och sjukvård.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2023.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström