Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska göra en översyn av det regionala smittskyddets förutsättningar

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av de regionala smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar och kapacitet att genomföra sitt uppdrag. De regionala smittskyddsenheterna och smittskyddsläkarna har en central roll för det svenska smittskyddet och ansvar för smittskyddsarbetet i det område där de verkar.

- De regionala smittskyddsläkarna och smittskyddsenheterna har haft, och fortsätter ha, en nyckelroll i smittskyddsarbetet under pandemin. I uppdraget till Socialstyrelsen ingår att se över förutsättningarna för ett välfungerande smittskydd i hela landet för att bättre rusta oss för framtida pandemier och kriser, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska särskilt se över smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas personella kapacitet, organisation och struktur med syfte att möjliggöra en ökad effektivitet, samordning och likformighet i verksamheterna. I uppdraget till Socialstyrelsen ingår bland annat att se över om nuvarande dimensionering av smittskyddsläkare och smittskyddsenheter kan bedömas vara tillräcklig för att upprätthålla ett effektivt smittskyddsarbete. Socialstyrelsen ska även kartlägga om förutsättningarna är likvärdiga över hela landet, och bedöma om en mer lokal placering av smittskyddsenheter skulle stärka smittskyddet på ett ändamålsenligt sätt.

Slutligen ska Socialstyrelsen identifiera utvecklingsområden för samordning och samarbete med kommunal vård och omsorg, samt på nationell nivå mellan de regionala smittskyddsenheterna, och vid behov lämna förslag på en utvecklad organisering och struktur för det regionala smittskyddet.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast 30 november 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Information om regionernas smittskyddsläkare

I varje region ska det finnas en smittskyddsläkare som har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom det område där han eller hon verkar. I smittskyddsläkarens uppgifter ingår bland annat att se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en skall kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar, se till att förebyggande åtgärder vidtas, följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för smittrisk samt att ändamålsenliga råd och förhållningsregler ges till dem som kan ha smittats, samt fortlöpande följa smittskyddsläget i området.