Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tillsätter en utredning om nationell samordning av försörjningsberedskapen

Publicerad

Sveriges försörjningsberedskap behöver stärkas. Det har inte minst blivit tydligt i början av pandemin då det bland annat rådde brist på personlig skyddsutrustning. En stärkt försörjningsberedskap är också en viktig del i det pågående arbetet med att återuppbygga ett starkt civilt försvar. Därför har regeringen i dag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda vissa frågor om nationell samordning av försörjningsberedskapen.

Birgitta Böhlin, som förordnas som särskild utredare, ska analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen. Birgitta har bland annat varit generaldirektör för Försvarets materielverk, tillförordnad generaldirektör för Tillväxtverket, vikarierande generaldirektör för Statens fastighetsverk, VD för Samhall och har en bred erfarenhet av tidigare utredningsuppdrag. I uppdraget ingår också att utreda principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

– Det stora antalet aktörer som har ansvar för försörjningsberedskapen i kombination med de ambitionsökningar som förväntas på området ställer krav på samordning och på ett effektivt resursutnyttjande. Utredningen är därför en betydelsefull pusselbit i arbetet med att bygga upp och stärka Sveriges försörjningsberedskap för fredstida krissituationer, höjd beredskap och i värsta fall krig, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredaren ska bland annat

  • analysera och föreslå vilka uppgifter en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen ska ha samt hur denna funktion ska förhålla sig till vissa andra aktörer med ansvar eller betydelse för försörjningsberedskapen,
  • analysera och föreslå hur funktionen ska organiseras och finansieras,
  • analysera och föreslå ändamålsenliga och övergripande principer och förutsättningar för fördelning av ansvar mellan det allmänna och näringslivet,
  • pröva möjligheten att finansiera samhällets försörjningsberedskap med avgifter, analysera för- och nackdelar med andra former av finansiering, samt föreslå principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap,
  • utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.