Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka skyddet för väljare vid röstmottagning

Publicerad

I en lagråds­remiss föreslår regeringen ändringar i val­lagen för att ytter­ligare stärka skyddet för fria och hemliga val och stärka väljarnas skydd vid röst­mottag­ningen.

Det svenska val­systemet är i grunden robust och fungerar väl. Förslagen i den lagråds­remiss som regeringen i dag beslutat om tar utgångs­punkt i att förtroendet för valför­farandet kräver att valen genom­förs på ett korrekt sätt. För att upp­rätt­hålla detta förtro­ende föreslås bland annat följande:

  • Val­myndig­heten ges uttryckligt ansvar för att ta fram och till­handa­hålla utbild­nings­material för läns­styrelser och val­nämnder. Detta ska se till att de som arbetar med val har rele­vant kunskap om vilka regler som gäller.
  • Den person som inte följer röst­mot­tagarnas anvis­ningar ska få upp­manas att till­fälligt lämna val- eller röstnings­lokalen. Detta för att varje väljare har rätt att kunna rösta under trygga former.
  • Det ska bli tydligare för perso­nen som ska rösta att val­sed­larna ska väljas ut och göras i ordning i enskildhet. Väljare med funk­tions­nedsättning eller liknande ska dock på begäran få hjälp med detta.
  • Valnämnderna och utlands­myndig­heterna ska ta över ansvaret för att lägga ut samt­liga valsedlar i val- och röst­nings­lokalerna. Detta förslag mot­verkar sabotage och ger val­administra­tionen bättre förutsätt­ningar att hålla ordning bland val­sedlarna.

– Vi har i dag ett effektivt och rätts­säkert valsystem i Sverige, och vi värnar demo­kratins villkor när vi än mer stärker den röstandes skydd. Alla som röstar ska känna sig trygga och själv­ständiga från påverkan och över­vakning när de avlägger sin röst, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

Lagänd­ringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022 för att kunna tillämpas vid de allmänna valen 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg