Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen föreslår ett jämställdhetslyft

Publicerad

Sverige har en feministisk regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. För att stärka arbetet ytterligare med att nå de jämställdhetspolitiska målen föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 att det avsätts 28 miljoner kronor per år 2022–2024 till ett jämställdhetslyft.

Även om jämställdhetsarbetet ger resultat och går framåt behöver arbetet fortsätta om målen för jämställdhetspolitiken ska kunna nås. Regeringen avsätter därför ytterligare 28 miljoner kronor per år 2022–2024 till ett jämställdhetslyft i syfte att stärka och fokusera arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det kan till exempel handla om att bygga vidare på de insatser regeringen har gjort för att minska de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män, förebygga och bekämpa hot och hat mot kvinnor i offentliga positioner samt att förbättra kunskaperna om skillnader i hälsa mellan kvinnor och män. Det kan även handla om insatser för att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden.

-Målen för jämställdhetspolitiken är inte uppnådda. Det råder fortfarande olika förutsättningar för kvinnor och män att delta och utvecklas i arbetslivet. Utrikes födda kvinnors situation behöver förbättras. Kvinnor diskrimineras och utsätts för hot, hat och trakasserier inom politiken, som opinionsbildare och som journalister. Med den här satsningen kan vi göra fler insatser för att nå ökad jämställdhet, säger Märta Stenevi.

Jämställdhetslyftet innebär även ett förstärkt arbete med jämställdhetsintegrering. Regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har pågått sedan 2013 och syftar till att myndigheterna ska bidra till jämställdheten i samhället i stort. Arbetet kommer nu växlas upp med fokus på specifika ojämställdhetsproblem. Länsstyrelserna har sedan 1994 en central roll för att jämställdhetspolitiken ska få effekt på regional och lokal nivå. Därför avsätts nu medel för att stärka Länsstyrelsernas arbete.

Totalt föreslår regeringen att avsätta 72 miljoner kronor årligen 2022–2024 för anslaget 3:1 särskilda jämställdhetsåtgärder. Jämställdhetslyftet innebär en föreslagen ökning med 28 miljoner kronor årligen.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.